0 Comments
การสวดมนต์

สวดมนต์แบบไหนเรียกว่าไปผิดทาง

การสวดมนต์ เป็นการปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ช่วยส่งเสริมให้ผลเกิดขึ้นในทางที่ดีในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ การประสบความสำเร็จในการสะสมทรัพย์สินเงินทอง และการประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตราบรื่นไม่ติดขัด ที่สำคัญยังส่งผลทางจิตใจช่วยให้จิตเป็นสมาธิช่วยให้ใจเย็นลงและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลให้เกิดผลดีในทางโลก ในการประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆข้างต้นนั่นเอง ในขณะที่เราตั้งใจสวดมนต์ภาษาบาลีสันสกฤตหรือบทสวดมนต์นั้นแม้เราจะไม่เข้าใจในภาษาหรือความหมายที่แท้จริง ว่าแปลว่าอย่างไร แต่ทันทีที่เราตั้งใจจดจ่อคำพูดหรือบทสวดที่เราเปล่งเสียงดังออกมาจะช่วยให้จิตใจเราสงบนิ่งความทุกข์ในใจจะเบาบางลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจน ส่วนใครที่สวดมนต์โดยมีเจตนาอยากสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จะเป็นสุขและได้บุญ จะรู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายคน ที่มีเจตนาในการสวดมนต์แบบผิดๆ ทำให้ไม่ส่งผลดีตามที่คาด ไปดูกันว่าการสวดมนต์แบบไหนเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกทาง เร่งความเร็ว เพื่อให้สามารถสวดมนต์ได้เยอะๆ ปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพบางคนเร่งการสวดมนต์แต่ละบท เพื่อให้สวดได้หลายๆรอบ ยกตัวอย่างเช่นการสวดบทอิติปิโส ที่มีคำแนะนำให้สวดถึง 108 บท ซึ่งค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหากสวดโดยตั้งสมาธิและจิตใจที่แน่วแน่ หลายคนจึงเลือกที่จะสวดมนต์ด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ได้จำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุด การสวดมนต์แบบนี้ไม่ส่งผลดีแถมยังทำให้เราเป็นคนใจร้อนมากขึ้นอีกด้วย ใจลอยตลอดช่วงเวลาที่สวดมนต์ หลายคนสวดมนต์แต่ปาก แต่จิตใจล่องลอยไม่จดจ่ออยู่กับบทสวดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่น เรายอมไม่ได้อะไรจากการสวดมนต์ สวดมนต์ด้วยความคาดหวัง จริงอยู่ว่าการปฏิบัติหรือการสวดมนต์ รวมไปถึงบทสวดและศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ใครหลายคนมักจะหันหน้ามาสวดมนต์เฉพาะตอนที่มีปัญหาหรือมีทุกข์และคาดหวังว่าบทสวดมนต์จะทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการ เช่น ได้เงินได้ทองมาช่วยแก้ปัญหา เสริมโชคชะตาหรือแก้กรรม ทำให้มีสุขภาพดีรักษาโรคเป็นต้น การสวดมนต์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง  สวดมนต์ทุกวันแต่ไม่ลดละเลิกบาป หลายๆคน สวดมนต์เหมือนเป็นหน้าที่ ปฏิบัติอย่างดี แต่ไม่รักษาศีล ไม่ละบาป ไม่ปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ 10 ใครที่สวดมนต์แบบนี้ก็ถือว่าสักแต่ว่าสวดมนต์ หรือเรียกง่ายๆให้ตรงใจความ คือ เป็นการอ่านบทสวดเท่านั้นไม่ใช่เป็นการสวดมนต์ที่แท้จริง หากต้องการให้ตัวเองสามารถสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง […]

0 Comments
การสวดมนต์

ประโยชน์ของการสวดมนต์

การสวดมนต์ถือว่าเป็นของคู่กันกับเราซึ่งเป็นชาวพุทธและยังถือว่านี่คือหัวใจหลักสำคัญที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้มีการปฏิบัติเรื่องการสวดมนต์เป็นบุญญากิริยาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและยังนับว่านี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ซึ่งหากใครปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะค่อนข้างเห็นผลได้อย่างชัดเจน ว่าจิตใจสงบสบายขึ้น และเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติ ถึงแม้ว่าบทสวดมนต์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลีสันสกฤต และความเป็นจริงแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ความหมายของมันด้วยซ้ำ แต่เชื่อหรือไม่ ว่าถ้อยคำที่เราเปล่งเสียงออกไปนั้น ถือว่าเป็นศรัทธาและเป็นเหตุแห่งปัจจัย ในการสร้างบุญสร้างกุศลเปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักตร์เป็นการแสดงตนและเป็นการปฏิบัติตนเพื่อการยอมรับนับถือเคารพและศรัทธารวมถึงขอขมาต่อพระองค์อีกด้วยอานิสงส์แห่งการสวดมนต์จึงแรงกล้า แม้เราจะไม่รู้ความหมายนั่นเอง ข้อดีของการสวดมนต์ เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า ในบทสวดมนต์แต่ละบทจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปเช่น บทสวดอิติปิโส ชาวพุทธในสมัยพุทธกาลนิยมใช้สวดเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าและยังมีการแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่ในยุคหลัง แต่ก็ยังคงวัตถุประสงค์ในการนำมา เพื่อสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอรหันต์สงฆ์สาวก เป็นต้นทุนในการเจริญศรัทธา การสวดมนต์แต่ละครั้งแม้เราจะไม่รู้ความหมายในภาษาบาลีสันสกฤตอ่านเป็นบทสวดแต่ด้วยภาษานั้น มีพลังและมีความหมายอยู่ในตัวการสวดมนต์จึงเป็นการเพิ่มพูนเติมพลังแห่งศรัทธาเสริมความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งแห่งสรณะ ดังนั้นมันจึงช่วยสร้างให้จิตวิญญาณภายในของเรามีความแข็งแกร่ง และมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเป็นการแผลจิตเมตตา การสวดมนต์แต่ละครั้งหากเปล่งเสียงออกไปดังๆถือว่าเป็นการแผ่พลังแห่งเมตตาจิตบทสวดมนต์แต่ละบท มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลัง มีฤทธิ์มีเดชมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัว ดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังเครื่องมือที่เป็นสื่อส่งสัญญาณแปรสภาพพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานพิเศษ จากจิตสู่จิตหนึ่ง จึงเกิดเป็นบุญกุศล ฝึกสมาธิ การทำสมาธิไม่ใช่มีเพียงแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นแต่การสวดมนต์ก็ถือได้ว่าเป็นการ สมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้จิตเกิดความสงบขึ้นได้ในขณะที่เรากล่าวบทสวดมนต์ต่างๆ จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ สามารถน้อมนึกถึงบทสวดที่จดจำไว้มาสวดได้ไม่ผิดหรือแม้กระทั่งสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ก็ยังช่วยให้เราฝึกสมาธิและลดความฟุ้งซ่านลงได้เพราะจิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังระลึกถึง