0 Comments
การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิให้ผลดีอย่างไร

เมื่อพันปีก่อน มีการปฏิบัติสิ่งหนึ่งทางศาสนาเรียกว่าการทำสมาธิเป็นการปฏิบัติกันตามคำสอนและความเชื่อของแต่ละศาสนาในตอนเริ่มต้นปัจจุบันการทำสมาธิได้แพร่หลายไปทั่วโลกโดยที่ผู้คนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการลดความเครียดและช่วยให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ การนั่งสมาธิ เป็นการฝึกปฏิบัติ หรือเรียกว่าปฏิบัติภาวนาที่ต้องใช้ความตั้งมั่นและจิตจดจ่อ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาจึงมีกุศโลบายให้เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกและกล่าวคำว่าพุทโธพุทโธ เพื่อเป็นการช่วยให้เรามีความสงบนิ่งจิตใจไม่วอกแวกไปคิดถึงสิ่งอื่น เมื่อทำได้บ่อยๆเราก็จะมีสติมากขึ้นใช้อารมณ์ในการตัดสินใจน้อยลง ประเภทของการทำสมาธิ การทำสมาธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ สมถกรรมฐาน เป็นการนั่งสมาธิที่ทำกันโดยทั่วไปเพื่อให้จิตใจสงบตั้งมั่น และเป็นสิ่งที่ทำและสอนกันได้ง่าย วิปัสสนากรรมฐาน การมารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริง ฝึกปฏิบัติเพื่อความอนิจจังไม่เที่ยง ทุกขังเป็นทุกข์ อนัตตาไม่มีตัวตนควบคุมไม่ได้ ทั้ง 2 ประเภทเป็นการปฏิบัติบูชาที่ได้บุญมากเพราะเป็นการฝึกฝนลงไปที่จิตใจเราโดยตรงเมื่อปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วยังสามารถส่งผลได้มากถึงนิพพานในขณะที่สมถกรรมฐานส่งผลได้สูงสุดคือระดับพรหมโลก ทำสมาธิดีอย่างไร ใครที่เคย เป็นคนใจร้อนหัวร้อนมักใช้อารมณ์ตัดสินใจในเรื่องต่างๆและยังใช้ในการตัดสินปัญหามากมาย แม้เราจะแก้ปัญหาได้ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรหรือการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาหรือแก้ไขปัญหาอย่างจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายมากกว่าที่จะเป็นการแก้ไข การหันมาฝึกปฏิบัติธรรมสมาธิ จะช่วยให้จิตใจเราสงบลง เพราะเรากำลังฝึกปฏิบัติลงไปในระดับจิตให้มีความนิ่งสงบมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีสติ ใจเย็นลง ไม่วู่วาม ที่สำคัญการฝึกสมาธิอย่างเป็นการปฏิบัติบูชาที่เรียกกันว่าสามารถสะสมบุญได้มาก ยังส่งผลต่อเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญงอกงามขึ้นได้ เพราะบุญนี้จะเป็นกุศลหนุนนำให้เรา มีทางสว่างในการดำเนินชีวิต สิ่งใดที่เหมือนจะติดขัดเหมือนมีอะไรมาช่วยพยุงไว้ไม่ให้ขัดสน เรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เพราะผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำ หลายคนที่เรารู้จักคนรอบข้างต่างก็ มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้วทั้งนั้น ดังนั้น หากใครอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น ควรหันมาให้ความสำคัญในการฝึกสมาธิและทำเป็นประจำสม่ำเสมอ