ประโยชน์ของการสวดมนต์

0 Comments

การสวดมนต์ถือว่าเป็นของคู่กันกับเราซึ่งเป็นชาวพุทธและยังถือว่านี่คือหัวใจหลักสำคัญที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้มีการปฏิบัติเรื่องการสวดมนต์เป็นบุญญากิริยาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและยังนับว่านี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ซึ่งหากใครปฏิบัติอยู่เป็นประจำจะค่อนข้างเห็นผลได้อย่างชัดเจน ว่าจิตใจสงบสบายขึ้น และเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราค่อนข้างที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติ ถึงแม้ว่าบทสวดมนต์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลีสันสกฤต และความเป็นจริงแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ความหมายของมันด้วยซ้ำ แต่เชื่อหรือไม่ ว่าถ้อยคำที่เราเปล่งเสียงออกไปนั้น ถือว่าเป็นศรัทธาและเป็นเหตุแห่งปัจจัย ในการสร้างบุญสร้างกุศลเปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักตร์เป็นการแสดงตนและเป็นการปฏิบัติตนเพื่อการยอมรับนับถือเคารพและศรัทธารวมถึงขอขมาต่อพระองค์อีกด้วยอานิสงส์แห่งการสวดมนต์จึงแรงกล้า แม้เราจะไม่รู้ความหมายนั่นเอง

ข้อดีของการสวดมนต์

  • เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า

ในบทสวดมนต์แต่ละบทจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปเช่น บทสวดอิติปิโส ชาวพุทธในสมัยพุทธกาลนิยมใช้สวดเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าและยังมีการแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่ในยุคหลัง แต่ก็ยังคงวัตถุประสงค์ในการนำมา เพื่อสวดสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอรหันต์สงฆ์สาวก

  • เป็นต้นทุนในการเจริญศรัทธา

การสวดมนต์แต่ละครั้งแม้เราจะไม่รู้ความหมายในภาษาบาลีสันสกฤตอ่านเป็นบทสวดแต่ด้วยภาษานั้น มีพลังและมีความหมายอยู่ในตัวการสวดมนต์จึงเป็นการเพิ่มพูนเติมพลังแห่งศรัทธาเสริมความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งแห่งสรณะ ดังนั้นมันจึงช่วยสร้างให้จิตวิญญาณภายในของเรามีความแข็งแกร่ง และมีความเข้มแข็งมากขึ้น

  • เพื่อเป็นการแผลจิตเมตตา

การสวดมนต์แต่ละครั้งหากเปล่งเสียงออกไปดังๆถือว่าเป็นการแผ่พลังแห่งเมตตาจิตบทสวดมนต์แต่ละบท มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลัง มีฤทธิ์มีเดชมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัว ดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังเครื่องมือที่เป็นสื่อส่งสัญญาณแปรสภาพพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานพิเศษ จากจิตสู่จิตหนึ่ง จึงเกิดเป็นบุญกุศล

  • ฝึกสมาธิ

การทำสมาธิไม่ใช่มีเพียงแค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นแต่การสวดมนต์ก็ถือได้ว่าเป็นการ สมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้จิตเกิดความสงบขึ้นได้ในขณะที่เรากล่าวบทสวดมนต์ต่างๆ จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ สามารถน้อมนึกถึงบทสวดที่จดจำไว้มาสวดได้ไม่ผิดหรือแม้กระทั่งสวดมนต์ตามหนังสือสวดมนต์ก็ยังช่วยให้เราฝึกสมาธิและลดความฟุ้งซ่านลงได้เพราะจิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังระลึกถึง