易經     Geomance's I Ching Unicode and Pinyin phonetization Project               

by Jean-Pierre Mouls _January 2007_

(Viewing requires Unicode compliant Chinese fonts previously installed on your system)HEX. 1

NAME : 乾. qian2.


JUDGMENT : 元,亨,利,貞. yuan2, heng1, li4, zhen1.


SYMBOL : 象曰. xiang4 yue1.  天行健, 君子以自疆不息. tian1 xing2 jian4, jun1 zi3 yi3 zi4 jiang1 bu4 xi2.


LINES (from botom to top)
:


 初九. chu1 jiu3 (first line) :  潛龍, 勿用. qian2 long2, wu4 yong4


 九二. jiu3 er4.  見龍再田,利見大人. jian4 long2 zai4 tian2, li4 jian4 da4 ren2.


 九三. jiu3 san1. 君子終日乾乾,夕惕若,厲無咎. jun1 zi3 zhong1 ri4 qian2 qian2, xi1 ti4 ruo4, li4 wu2 jiu4.


 九四. jiu3 si4. 或躍在淵,無咎. huo4 yue4 zai4 yuan1, wu2 jiu4.


 九五. jiu3 wu3. 飛龍在天,利見大人. fei1 long2 zai4 tian1, li4 jian4 da4 ren2.


 上九. shang4 jiu3 (top line). 亢龍有悔. kang4 long2 you3 hui3.


 用九. yong4 jiu3
(all lines mutables). 見群龍無首, 吉. jian4 qun2 long2 wu2 shou3, ji2.HEX. 2

NAME : 坤. kun1


JUDGMENT : 元亨, 利牝馬之貞. 君子有攸往, 先迷后得主, 利西南得朋, 東北喪朋. 安貞, 吉. yuan2 heng1, li4 pin4 ma3 zhi1 zhen1.
jun1 zi3 you3 you1 wang3, xian1 mi2 hou4 de2 zhu3, li4 xi1 nan2 de2 peng2, dong1 bei3 sang1 peng2, an1 zhen1, ji2.


SYMBOL : 象曰. xiang4 yue1. 地勢坤, 君子以厚德載物. di4 shi4 kun1, jun1 zi3 yi3 hou4 de2 zai4 wu4.


LINES (from botom to top):


 初六. chu1 liu4. 履霜, 堅冰至. lu3 shuang1, jian1 bing1 zhi4.


 六二. liu4 er4. 直, 方, 大, 不習無不利. zhi2, fang1, da4, bu4 xi2 wu2 bu2 li4.


 六三. liu4 san1. 含章可貞, 或從王事, 無成有終. han2 zhang1 ke3 zhen1, huo4 cong2 wang2 shi4, wu2 cheng2 you3 zhong1.


 六四. liu4 si4. 括囊, 無咎, 無譽. gua1 nang1, wu2 jiu4, wu2 yu4.


 六五. liu4 wu3. 黃裳, 元吉. huang2 chang2, yuan2 ji2.


 上六. shang4 liu4 (top line). 龍戰於野, 其血玄黃. long2 zhan4 yu1 ye3, qi2 xue4 xuan2 huang2.


 用六. yong4 liu4
(all lines mutables). 利永貞. li4 yong3 zhen1.
HEX. 3

NAME : 屯. zhun1


元, 亨, 利, 貞, 勿用, 有攸往, 利建侯.
yuan2, heng1, li4, zhen1, wu4 yong4, you3 you1 wang3, li4 jian4 hou2.


SYMBOL : 象曰. xiang4 yue1. 云, 雷, 屯, 君子以經綸. yun2, lei2, zhun1, jun1 zi3 yi3 jing1 lun2.


LINES (from botom to top):

  初九. chu1 jiu3 (first line). 磐桓, 利居貞, 利建侯. pan2 huan2, li4 ju1 zhen1, li4 jian4 hou2.

 六二. liu4 er4. 屯如邅如, 乘馬班如. 匪寇婚媾, 女子貞不字, 十年乃字.
zhun1 ru2 zhan1 ru2, cheng2 ma3 ban1 ru2, fei3 kou4 hun1 gou4, nu3 zi3 zhen1 bu4 zi4, shi2 nian2 nai3 zi4. 六三. liu4 san1. 既鹿無虞, 惟入于林中, 君子幾不如舍, 往吝. ji4 lu4 wu2 yu2, wei2 ru4 yu2 lin2 zhong1,
jun1 zi3 ji1 bu4 ru2 she4, wang3 lin4.


 六四. liu4 si4. 乘馬班如, 求婚媾, 無不利. cheng2 ma3 ban1 ru2, qiu2 hun1 gou4, wu2 bu4 li4.


 九五. jiu3 wu3. 屯其膏, 小貞吉, 大貞凶. zhun1 qi2 gao1, xiao3 zhen1 ji2, da4 zhen1 xiong1.


 上六. shang4 liu4 (top line). 乘馬班如, 泣血漣如. sheng4 ma3 ban1 ru2 , qi4 xue4 lian2 ru2 .
 HEX. 4 : 蒙. meng2

亨, 匪我求童蒙, 童蒙求我, 初噬告, 再三瀆, 瀆則不告, 利 貞.
heng1, fei3 wo3 qiu2 tong2 meng2, tong2 meng2 qiu2 wo3, chu1 shi4 gao4, zai4 san1 du2, du2 ze2 bu4 gao4, li4 zhen1.


SYMBOL : 象曰. xiang4 yue1. 山下出泉, 蒙, 君子以果行育德. shan1 xia4 chu1 quan2, meng2, jun1 zi3 yi3 guo3 xing2 yu4 de2.


LINES (from botom to top):  初六. chu1 liu4 (first line). 發蒙, 利用刑人, 用說桎梏, 以往吝.
fa1 meng2, li4 yong4 xing2 ren2, yong4 shuo1 zhi4 gu4, yi3 wang3 lin4.


 九二. jiu3 er4. 包蒙吉, 納婦吉, 子克家. bao1 meng2 ji2, na4 fu4 ji2, zi3 ke4 jia1.


 六三. liu4 san1. 勿用娶女, 見金夫, 不有躬, 無攸利. wu4 yong4 qu3 nu3, jian4 jin1 fu1, bu4 you3 gong1, wu2 you1 li4.


 六四. liu4 si4. 困蒙, 吝. kun4 meng2, lin4.


 六五. liu4 wu3. 童蒙, 吉. tong2 meng2, ji2 .


 上九. shang4 jiu3 (top line). 擊蒙, 不利為寇, 利御寇. ji1 meng2, bu4 li4 wei2 kou4, li4 yu4 kou4.
HEX. 5 : 需. xu1


有孚, 光亨, 貞吉. 利涉大川.
you3 fu2, guang1 heng1, zhen1 ji2, li4 she4 da4 chuan1.SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1云上於天, 需, 君子以飲食宴樂.
yun2 shang4 yu1 tian1, xu1, jun1 zi3 yi3 yin3 shi2 yan4 le4.


LINES (from botom to top)
:


   初九. chu1 jiu3 (first line). 需于郊. 利用恆, 無咎. xu1 yu2 jiao1, li4 yong4 heng2, wu2 jiu4.


  九二. jiu3 er4. 需于沙. 小有言, 終吉. xu1 yu2 sha1, xiao3 you3 yan2, zhong1 ji2.


  九三. jiu3 san1. 需于泥, 致寇至. xu1 yu2 ni2, zhi4 kou4 zhi4.


  六四. liu4 si4. 需于血, 出自穴. xu1 yu2 xie3, chu1 zi4 xue2.


  九五. jiu3 wu3. 需于酒食, 貞吉. xu1 yu2 jiu3 shi2, zhen1 ji2.


  上六. shang4 liu4 (top line). 入于穴, 有不速之客三人來, 敬之終吉. ru4 yu2 xue2, you3 bu4 su4 zhi1 ke4 san1 ren2 lai2,
jing4 zhi1 zhong1 ji2 .

 


HEX. 6 : 訟.
song4


訟. 有孚, 窒. 惕中吉. 終凶. 利見大人, 不利涉大川.
you3 fu2, zhi4, ti4 zhong1 ji2, zhong1 xiong1, li4 jian4 da4 ren2, bu4 li4 she4 da4 chuan1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天與水違行, 訟, 君子以作事謀始.
tian1 yu3 shui3 wei2 xing2, song4, jun1 zi3 yi3 zuo4 shi4 mou2 shi3.
 

 LINES (from botom to top):

  初六.
chu1 liu4 (first line)


不永所事, 小有言, 終吉.
bu4 yong3 suo3 shi4, xiao3 you3 yan2, zhong1 ji2.

 九二.
jiu3 er4


不克訟, 歸而逋, 其邑人三百戶, 無眚.
bu4 ke4 song4, gui1 er2 bu1, qi2 yi4 ren2 san1 bai3 hu4, wu2 sheng3.

 六三.
liu4 san1


食舊德, 貞厲, 終吉, 或從王事, 無成.
shi2 jiu4 de2, zhen1 li4, zhong1 ji2, huo4 cong2 wang2 shi4, wu2 cheng2 .

 九四.
jiu3 si4


不克訟, 復自命, 渝安貞, 吉.
bu4 ke4 song4, fu4 zi4 ming4, yu2 an1 zhen1, ji2.

 九五.
jiu3 wu3


訟元吉.
song4 yuan2 ji2 .

 上九.
shang4 jiu3 (top line).


或錫之鞶帶, 終朝三褫之.
huo4 xi1 zhi1 pan2 dai4, zhong1 chao2 san1 chi3 zhi1.


HEX. 7 : 師.
shi1


 師. 貞,丈人,吉無咎.
zhen1, zhang4 ren2, ji2 wu2 jiu4.


        SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1地中有水,師,君子以容民畜眾.
di4 zhong1 you3 shui3, shi1, jun1 zi3 yi3 rong2 min2 chu4 zhong4.


        LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


師出以律,否臧凶.

shi1 chu1 yi3 lu4, pi3 zang1 xiong1.

  九二.
jiu3 er4


在師中, 吉無咎, 王三錫命.

zai4 shi1 zhong1, ji2 wu2 jiu4, wang2 san1 xi1 ming4.

  六三.
liu4 san1


師或輿尸, 凶.

shi1 huo4 yu2 shi1, xiong1.

  六四.
liu4 si4


師左次,無咎.

shi1 zuo3 ci4, wu2 jiu4.

  六五.
liu4 wu3


田有禽,利執言,無咎. 長子帥師,弟子輿尸,貞凶.

tian2 you3 qin2, li4 zhi2 yan2, wu2 jiu4, chang2 zi3 shuai4 shi1, di4 zi3 yu2 shi1, zhen1 xiong1.

  上六.
shang4 liu4 (top line).大君有命, 開國承家, 小人勿用.

da4 jun1 you3 ming4, kai1 guo2 cheng2 jia1, xiao3 ren2 wu4 yong4.

 


HEX. 8 :  比.
bi3


吉. 原筮元永貞,無咎. 不寧方來,后夫凶.
ji2, yuan2 shi4 yuan2 yong3 zhen1, wu2 jiu4, bu4 ning2 fang1 lai2, hou4 fu1 xiong1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1地上有水, 比, 先王以建萬國, 親諸侯.
di4 shang4 you3 shui3, bi3, xian1 wang2 yi3 jian4 wan4 guo2, qing4 zhu1 hou4.

 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)有孚比之, 無咎. 有孚盈缶, 終來有他, 吉.
you3 fu2 bi3 zhi1, wu2 jiu4, you3 fu2 ying2 fou3, zhong1 lai2 you3 ta1, ji2.

 六二.
liu4 er4


比之自內, 貞吉.
bi3 zhi1 zi4 nei4, zhen1 ji2 .

 六三.
liu4 san1


比之匪人.
bi3 zhi1 fei3 ren2.

 六四.
liu4 si4


外比之, 貞吉.
wai4 bi3 zhi1, zhen1 ji2 .

 九五.
jiu3 wu3


顯比, 王用三驅, 失前禽. 邑人不誡, 吉.
xian3 bi3, wang2 yong4 san1 qu1, shi1 qian2 qin2, yi4 ren2 bu4 jie4, ji2 .

 上六.
shang4 liu4 (top line).比之無首, 凶.

bi3 zhi1 wu2 shou3, xiong1.HEX. 9 : 小畜.
xiao3 xu4


亨. 密云不雨, 自我西郊.
heng1, mi4 yun2 bu4 yu3, zi4 wo3 xi1 jiao1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1風行天上,小畜,君子以懿文德.
feng1 xing2 tian1 shang4, xiao3 xu4, jun1 zi3 yi3 yi4 wen2 de2.


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


復自道, 何其咎, 吉.
fu4 zi4 dao4, he2 qi2 jiu4, ji2.


  九二.
jiu3 er4


牽復, 吉.
qian1 fu4, ji2.


  九三.
jiu3 san1


輿說輻, 夫妻反目.

yu2 shui4 fu2, fu1 qi1 fan3 mu4.


  六四.
liu4 si4


有孚, 血去惕出, 無咎.

you3 fu2, xie3 qu4 ti4 chu1, wu2 jiu4.


  九五.
jiu3 wu3


有孚攣如, 富以其鄰.

you3 fu2 luan2 ru2, fu4 yi3 qi2 lin2.


  上九.
shang4 jiu3 (top line).


既雨既處, 尚德載,婦貞厲. 月几望,君子征凶.

ji4 yu3 ji4 chu3, shang4 de2 zai4, fu4 zhen1 li4. yue4 zhen1 wang4, jun1 zi3 zheng1 xiong1.

 


HEX. 10 : 履虎尾.

lu3 hu3 wei3


履虎尾, 不咥人, 亨.
lu3 hu3 wei3, bu4 die2 ren2, heng1.

nota : 咥 die2 ; GR3963, TIEH2,5 mordre.

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1上天下澤, 履, 君子以辨上下, 安民志.

shang4 tian1 xia4 ze2, lu3, jun1 zi3 yi3 bian4 shang4 xia4, an1 min2 zhi4.

 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


素履, 往無咎.
su4 lu3, wang3 wu2 jiu4.

 九二.
jiu3 er4


履道坦坦, 幽人貞吉.
lu3 dao4 tan3 tan3, you1 ren2 zhen1 ji2.

 六三.
liu4 san1


眇能視, 跛能履, 履虎尾, 咥人, 凶. 武人為于大君.
miao3 neng2 shi4, bo3 neng2 lu3, lu3 hu3 wei3, die2 ren2, xiong1, wu3 ren2 wei2 yu2 da4 jun1.


 九四.
jiu3 si4


履虎尾, 愬 愬 終吉.
lu3 hu3 wei3, se4 se4 zhong1 ji2. 九五.
jiu3 wu3


夬 履, 貞厲.

guai4 lu3, zhen1 li4. 上九.
shang4 jiu3 (top line).


視履考祥, 其旋元吉.

shi4 lu3 kao3 xiang2, qi2 xuan2 yuan2 ji2.HEX. 11 : 泰.
tai4


泰, 小往大來, 吉亨.

tai4, xiao3 wang3 da4 lai2, ji2 heng1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1天地交泰, 后以財成天地之道, 輔相天地之宜, 以左右民.
tian1 di4 jiao1 tai4, hou4 yi3 cai2 cheng2 tian1 di4 zhi1 dao4, fu3 xiang4 tian1 di4 zhi1 yi2, yi3 zuo3 you4 min2.


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


拔茅茹, 以其夤,征吉.
ba2 mao2 ru2, yi3 qi2 yin2, zheng1 ji2.


 九二.
jiu3 er4


包荒, 用馮河, 不遐遺, 朋亡, 得尚于中行.
bao1 huang1, yong4 ping2 he2, bu4 xia2 yi2, peng2 wang2, de2 shang4 yu2 zhong1 xing2.


 九三.
jiu3 san1無平不陂, 無往不復, 艱貞無咎. 勿恤其孚, 于食有福.
wu2 ping2 bu4 po1, wu2 wang3 bu4 fu4, jian1 zhen1 wu2 jiu4. wu4 xu4 qi2 fu2, yu2 shi2 you3 fu2.


 六四.
liu4 si4


翩翩不富, 以其鄰, 不戒以孚.
pian1 pian1 bu4 fu4, yi3 qi2 lin2, bu4 jie4 yi3 fu2.


 六五.
liu4 wu3


帝乙歸妹, 以祉元吉.
di4 yi3 gui1 mei4, yi3 zhi3 yuan2 ji2.


 上六.
shang4 liu4 (top line).


城復于隍, 勿用師. 自邑告命, 貞吝.

cheng2 fu4 yu2 huang2, wu4 yong4 shi1, zi4 yi4 gao4 ming4, zhen1 lin4.HEX. 12 : 否.
pi3

否之匪人, 不利君子貞, 大往小來.
pi3 zhi1 fei3 ren2, bu4 li4 jun1 zi3 zhen1, da4 wang3 xiao3 lai2.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天地不交, 否, 君子以儉德辟難, 不可榮以祿.
tian1 di4 bu4 jiao1, pi3, jun1 zi3 yi3 jian3 de2 pi4 nan4, bu4 ke3 rong2 yi3 lu4.

 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)拔茅茹, 以其夤, 貞吉亨.
ba2 mao2 ru2, yi3 qi2 yin2, zhen1 ji2 heng1.

 六二.
liu4 er4


包承, 小人吉, 大人否亨.
bao1 cheng2, xiao3 ren2 ji2, da4 ren2 pi3 heng1.


 六三.
liu4 san1


包羞.
bao1 xiu1.

 九四.
jiu3 si4


有命無咎, 疇離祉.
you3 ming4 wu2 jiu4, chou2 li2 zhi3.

 九五.
jiu3 wu3


休否, 大人吉, 其亡其亡, 系于苞桑.
xiu1 pi3, da4 ren2 ji2, qi2 wang2 qi2 wang2, xi4 yu2 bao1 sang1.

 上九.
shang4 jiu3 (top line).


傾否, 先否后喜.
qing1 pi3, xian1 pi3 hou4 xi3.HEX. 13 : 同人.
tong2 ren2


同人于野, 亨, 利涉大川, 利君子貞.
tong2 ren2 yu2 ye3, heng1, li4 she4 da4 chuan1, li4 jun1 zi3 zhen1.

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天與火, 同人, 君子以類族辨物.
tian1 yu3 huo3, tong2 ren2, jun1 zi3 yi3 lei4 zu2 bian4 wu4.

 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


同人于門, 無咎.
tong2 ren2 yu2 men2, wu2 jiu4.

 六二.
liu4 er4


同人于宗, 吝.
tong2 ren2 yu2 zong1, lin4.

 九三.
jiu3 san1伏戎于莽, 升其高陵, 三歲不興.
fu2 rong2 yu2 mang3, sheng1 qi2 gao1 ling2, san1 sui4 bu4 xing1.

 九四.
jiu3 si4


乘其墉, 弗克攻, 吉.
cheng2 qi2 yong1, fu2 ke4 gong1, ji2.

 九五.
jiu3 wu3


同人, 先號啕而后笑, 大師克相遇.
tong2 ren2, xian1 hao2 tao2 er2 hou4 xiao4, da4 shi1 ke4 xiang1 yu4.

 上九.
shang4 jiu3 (top line).


同人于郊, 無悔.
tong2 ren2 yu2 jiao1, wu2 hui3.HEX. 14 : 大有.

da4 you3

 大有. 元亨.

da4 you3 , yuan2 heng1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1火在天上, 大有, 君子以竭惡揚善, 順天休命.

huo3 zai4 tian1 shang4 , da4 you3 , jun1 zi3 yi3 jie2 e4 yang2 shan4 , shun4 tian1 xiu1 ming4

 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


無交害, 匪咎, 艱則無咎.

wu2 jiao1 hai4, fei3 jiu4 , jian1 ze2 wu2 jiu4

 九二.
jiu3 er4


大車以載, 有攸往, 無咎.

da4 che1 yi3 zai4 , you3 you1 wang3 , wu2 jiu4

 九三.
jiu3 san1公用亨于天子, 小人弗克.

gong1 yong4 heng1 yu2 tian1 zi3 , xiao3 ren2 fu2 ke4

 九四.
jiu3 si4


匪其彭, 無咎.
fei3 qi2 peng2, wu2 jiu4

 六五.
liu4 wu3


厥孚交如, 威如, 吉.

jue2 fu2 jiao1 ru2 , wei1 ru2 , ji2

 上九.
shang4 jiu3 (top line).


自天佑之, 吉無不利.

zi4 tian1 you4 zhi1, ji2 wu2 bu4 li4HEX. 15 : 謙.

qian1


 謙. 亨, 君子有終.

qian1, heng1, jun1 zi3 you3 zhong1


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


地中有山, 謙, 君子以裒多益寡, 稱物平施.

di4 zhong1 you3 shan1, qian1, jun1 zi3 yi3 pou2 duo1 yi4 gua3 , cheng1 wu4 ping2 shi1

 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)謙謙君子, 用涉大川, 吉.

qian1 qian1 jun1 zi3 , yong4 she4 da4 chuan1 , ji2

 六二.
liu4 er4


鳴謙, 貞吉.

ming2 qian1 , zhen1 ji2

 九三.
jiu3 san1勞謙君子, 有終吉.

lao2 qian1 jun1 zi3 , you3 zhong1 ji2

 六四.
liu4 si4


無不利, 撝謙.
wu2 bu4 li4 , wei2 qian1
 六五.
liu4 wu3


不富, 以其鄰, 利用侵伐, 無不利.
bu4 fu4, yi3 qi2 lin2, li4 yong4 qin1 fa2, wu2 bu4 li4

 上六.
shang4 liu4 (top line).鳴謙, 利用行師, 征邑國.
ming2 qian1, li4 yong4 xing2 shi1, zheng1 yi4 guo2HEX. 16 : 豫.
yu4


豫. 利建侯行師.
yu4, li4 jian4 hou2 xing2 shi1


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1
雷出地奮, 豫. 先王以作樂崇德, 殷荐之上帝, 以配祖考.
lei2 chu1 di4 fen4, yu4, xian1 wang2 yi3 zuo4 yue4 chong2 de2, yin1 jian4 zhi1 shang4 di4, yi3 pei4 zu3 kao3

 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)鳴豫, 凶.
ming2 yu4, xiong1

 六二.
liu4 er4


介于石, 不終日, 貞吉.
jie4 yu2 dan4, bu4 zhong1 ri4, zhen1 ji2

 六三.
liu4 san1


盱豫, 悔. 遲有悔.

xu1 yu4, hui3, chi2 you3 hui3

 九四.
jiu3 si4由豫, 大有得. 勿疑. 朋盍簪.
you2 yu4, da4 you3 de2, wu4 yi2, peng2 he2 zan1

 六五.
liu4 wu3


貞疾, 恆不死.
zhen1 ji2, heng2 bu4 si3

 上六.
shang4 liu4 (top line).冥豫, 成有渝, 無咎.
ming2 yu4, cheng2 you3 yu2, wu2 jiu4HEX. 17 : 隨.

sui2


 隨. 元亨利貞,無咎.

sui2 , yuan2 heng1 li4 zhen1 , wu2 jiu4 ,


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤中有雷,隨,君子以向晦入宴息.
ze2 zhong1 you3 lei2 , sui2, jun1 zi3 yi3 xiang4 hui4 ru4 yan4 xi1 . LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


官有渝,貞吉. 出門交有功.
chu1 jiu3 (first line).  , guan1 you3 yu2 , zhen1 ji2 , chu1 men2 jiao1 you3 gong1 .

 六二.
liu4 er4


系小子,失丈夫.
xi4 xiao3 zi3 , shi1 zhang4 fu1 .

 六三.
liu4 san1


系丈夫,失小子.

隨有求得,利居貞.
xi4 zhang4 fu1 , shi1 xiao3 zi3 , sui2 you3 qiu2 de2 , li4 ju1 zhen1 .

 九四.
jiu3 si4


隨有獲,貞凶. 有孚在道,以明,何咎.
sui2 you3 huo4 , zhen1 xiong1. you3 fu2 zai4 dao4 , yi3 ming2 , he2 jiu4 .


 九五.
jiu3 wu3


孚于嘉,吉.
fu2 yu2 jia1 , ji2 .

 上六.
shang4 liu4 (top line).拘系之,乃從維之. 王用亨于西山.
ju1 xi4 zhi1 , nai3 cong2 wei2 zhi1 . wang2 yong4 heng1 yu2 xi1 shan1.


HEX. 18 : 蠱.
gu3


 蠱. 元亨,利涉大川. 先甲三日,后甲三日.
gu3 . yuan2 heng1 , li4 she4 da4 chuan1 . xian1 jia3 san1 ri4 , hou4 jia3 san1 ri4 .


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


山下有風,蠱,君子以振民育德.
shan1 xia4 you3 feng1 , gu3 , jun1 zi3 yi3 zhen4 min2 yu4 de2 .


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


幹父之蠱,有子,考無咎,厲終吉.

gan4 fu3 zhi1 gu3 , you3 zi3 , kao3 wu2 jiu4 , li4 zhong1 ji2 .


 九二.
jiu3 er4

幹母之蠱,不可貞.
gan4 mu3 zhi1 gu3 , bu4 ke3 zhen1 .


 九三.
jiu3 san1

幹父之蠱,小有悔,無大咎.

gan4 fu3 zhi1 gu3, xiao3 you3 hui3 , wu2 dai4 jiu4 .


 六四.
liu4 si4


裕父之蠱,往見吝.
yu4 fu3 zhi1 gu3 , wang3 jian4 lin4 .

 六五.
liu4 wu3


幹父之蠱,用譽.
gan4 fu3 zhi1 gu3 , yong4 yu4 . 上九.
shang4 jiu3 (top line).


不事王侯,高尚其事.
bu4 shi4 wang2 hou2 , gao1 shang4 qi2 shi4 .HEX. 19 : 臨.
lin2


 臨. 元,亨,利,貞. 至于八月有凶.
lin2 , yuan2 , heng1 , li4 , zhen1 , zhi4 yu2 ba1 yue4 you3 xiong1


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤上有地,臨﹔ 君子以教思無窮,容保民無疆.
ze2 shang4 you3 di4 , lin2 ; jun1 zi3 yi3 jiao4 si1 wu2 qiong2 , rong2 bao3 min2 wu2 jiang1 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


咸臨,貞吉.
xian2 lin2 , zhen1 ji2 . 九二.
jiu3 er4


咸臨,吉無不利.
xian2 lin2 , ji2 wu2 bu4 li4 .


 六三.
liu4 san1


甘臨,無攸利. 既憂之,無咎.
gan1 lin2 , wu2 you1 li4 , ji4 you1 zhi1 , wu2 jiu4 .


 六四.
liu4 si4


至臨,無咎.
zhi4 lin2 , wu2 jiu4 . 六五.
liu4 wu3


知臨,大君之宜,吉.
zhi1 lin2 , da4 jun1 zhi1 yi2 , ji2 . 上六.
shang4 liu4 (top line).敦臨,吉無咎.
dun1 lin2 , ji2 wu2 jiu4 .
HEX. 20 : 觀.

guan4

 觀. 盥而不荐,有孚顒若.
guan4, guan4 er2 bu4 jian4 , you3 fu2 yong2 ruo4 .SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


風行地上,觀﹔先王以省方,觀民設教.
feng1 xing2 di4 shang4, guan4, xian1 wang2 yi3 xing3 fang1, guan4 min2 she4 jiao4.


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


童觀,小人無咎,君子吝.
tong2 guan1 , xiao3 ren2 wu2 jiu4 , jun1 zi3 lin4 .


 六二.
liu4 er4


窺觀,利女貞.

kui1 guan1 , li4 nu3 zhen1 .


 六三.
liu4 san1


觀我生,進退.

guan1 wo3 sheng1 , jin4 tui4 .


 六四.
liu4 si4


觀國之光,利用賓于王.

guan1 guo2 zhi1 guang1 , li4 yong4 bin1 yu2 wang2 .


 九五.
jiu3 wu3


觀我生,君子無咎.

guan1 wo3 sheng1 , jun1 zi3 wu2 jiu4 .


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


觀其生,君子無咎.

guan1 qi2 sheng1 , jun1 zi3 wu2 jiu4 .HEX. 21 : 噬嗑.

shi4 ke2


 噬嗑.

亨. 利用獄.

shi4 ke2 , heng1 , li4 yong4 yu4


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1雷電噬嗑﹔先王以明罰敕法.

lei2 dian4 shi4 ke2 , xian1 wang2 yi3 ming2 fa2 chi4 fa3 .


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


履校滅趾,無咎.

lu3 jiao4 mie4 zhi3 , wu2 jiu4 .


 六二.
liu4 er4


噬膚滅鼻,無咎.

shi4 fu1 mie4 bi2 , wu2 jiu4 .


 六三.
liu4 san1


噬臘肉,遇毒﹔小吝,無咎.

shi4 xi1 rou4 , yu4 du2 , xiao3 lin4 , wu2 jiu4 .


 九四.
jiu3 si4噬乾胏,得金矢,利艱貞,吉.

shi4 qian2 zi3, de2 jin1 shi3 , li4 jian1 zhen1 , ji2 .


 六五.
liu4 wu3


噬乾肉,得黃金,貞厲,無咎.

shi4 qian2 rou4 , de2 huang2 jin1 , zhen1 li4 , wu2 jiu4 .


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


何校滅耳,凶.

he2 jiao4 mie4 er3 , xiong1HEX. 22 : 賁.

ben4

 賁. 亨. 小利有所往.

ben4 , heng1 , xiao3 li4 you3 you suo3 wang3 .


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1山下有火,賁﹔君子以明庶政,無敢折獄.

shan1 xia4 you3 huo3 , ben4 , jun1 zi3 yi3 ming2 shu4 zheng4 ,
wu2 gan3 zhe2 yu4 .


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


賁其趾,舍車而徒.

bi4 qi2 zhi3 , she4 che1 er2 tu2.


 六二.
liu4 er4


賁其須.

bi4 qi2 xu1 .


 九三.
jiu3 san1賁如濡如,永貞吉.

bi4 ru2 ru2 ru2 , yong3 zhen1 ji2 .


 六四.
liu4 si4


賁如皤如,白馬翰如,匪寇婚媾.

bi4 ru2 po2 ru2 , bai2 ma3 han4 ru2 , fei3 kou4 hun1 gou4 .


 六五.
liu4 wu3


賁于丘園,束帛囗囗,吝,終吉.

bi4 yu2 qiu1 yuan2 , shu4 bo2 jian1 jian1 , lin4 , zhong1 ji2 .


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


白賁,無咎.

bai2 bi4 , wu2 jiu4 .HEX. 23 : 剝.

bao1

 剝. 不利有攸往.

bao1, bu4 li4 you3 you1 wang3 .


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1山附地上,剝﹔上以厚下,安宅.

shan1 fu4 di4 shang4, bao1, shang4 yi3 hou4 xia4, an1 zhai2 .


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


剝牀以足,蔑貞凶.

bao1 chuang2 yi3 zu2, mie4 zhen1 xiong1. 六二.
liu4 er4


剝牀以辨,蔑貞凶.

bao1 chuang2 yi3 bian4, mie4 zhen1 xiong1 . 六三.
liu4 san1


剝之,無咎.

bao1 zhi1, wu2 jiu4 . 六四.
liu4 si4


剝牀以膚,凶.

bao1 chuang2 yi3 fu1, xiong1 .


 六五.
liu4 wu3


貫魚,以宮人寵,無不利.

guan4 yu2, yi3 gong1 ren2 chong3, wu2 bu4 li4 .


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


碩果不食,君子得輿,小人剝廬.

shuo4 guo3 bu4 shi2, jun1 zi3 de2 yu2, xiao3 ren2 bo1 lu2 .HEX. 24 : 復.

fu4

 復. 亨. 出入無疾,朋來無咎. 反復其道,七日來復,利有攸往.

fu4, heng1, chu1 ru4 wu2 ji2, peng2 lai2 wu2 jiu4, fan3 fu4 qi2 dao4,
qi1 ri4 lai2 fu4, li4 you3 you1 wang3.

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1雷在地中,復﹔先王以至日閉關,商旅不行,后不省方.

lei2 zai4 di4 zhong1, fu4 ; xian1 wang2 yi3 zhi4 ri4 bi4 guan1,
shang1 lu3 bu4 xing2, hou4 bu4 sheng3 fang1.

 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).不復遠,無只悔,元吉.

bu4 yuan3 fu4, wu2 zhi1 hui3, yuan2 ji2.


 六二.
liu4 er4


休復,吉.

xiu1 fu4, ji2.


 六三.
liu4 san1


頻復,厲無咎.

pin2 fu4, li4 wu2 jiu4.


 六四.
liu4 si4


中行獨復.

zhong1 xing2 du2 fu4.


 六五.
liu4 wu3


敦復,無悔.

dun1 fu4, wu2 hui3.


上六.
shang4 liu4 (top line).


迷復,凶,有災眚.

用行師,終有大敗,以其國君,凶﹔至于 十年,不克征.

mi2 fu4, xiong1, you3 zai1 sheng3, yong4 xing2 shi1,
zhong1 you3 da4 bai4, yi3 qi2 guo2 jun1, xiong1,
zhi4 yu2 shi2 nian2 , bu4 ke4 zheng1.


HEX. 25 : 無妄.

wu2 wang4

 無妄. 元,亨,利,貞. 其匪正有眚,不利有攸往.

wu2 wang4, yuan2, heng1, li4, zhen1, ji1fei3 zheng4 you3 sheng3,
bu4 li4 you3 you1 wang3.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天下雷行,物與無妄﹔先王以茂對時,育萬物.

tian1 xia4 lei2 xing2/hang5, wu4 yu2 wu2 wang4,
xian1 wang2 yi3 mao4 dui4 shi2, yu4 wan4 wu4. LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


無妄,往吉.

wu2 wang4, wang3 ji2. 六二.
liu4 er4


不耕獲,不菑畬,則利有攸往.

bu4 geng1 huo4, bu4 zi1 yu2, ze2 li4 you3 you1 wang3.
 六三.
liu4 san1


無妄之災,或系之牛,行人之得,邑人之災.

wu2 wang4 zhi1 zai1, huo4 xi4 zhi1 niu2, xing2 ren2 zhi1 de2, yi4 ren2 zhi1 zai1. 九四.
jiu3 si4


可貞,無咎.

ke3 zhen1, wu2 jiu4.


 九五.
jiu3 wu3


無妄之疾,勿藥有喜.

wu2 wang4 zhi1 ji2, wu4 yao4 you3 xi3.


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


無妄,行有眚,無攸利.

wu2 wang4, xing2 you3 sheng3, wu2 you1 li4.HEX. 26 :大畜.

da4 xu4

大畜. 利貞,不家食吉,利涉大川.

da4 xu4, li4 zhen1 , bu4 jia1 shi2 ji2 , li4 she4 da4 chuan1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天在山中,大畜﹔君子以多識前言往行,以畜其德.

tian1 zai4 shan1 zhong1 , da4 xu4 ,
jun1 zi3 yi3 duo1 zhi4 qian2 yan2 wang3 hang2 ,
yi3 xu4 qi2 de2 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


有厲利已.

you3 li4 li4 yi3


 九二.
jiu3 er4


輿說輻.

yu2 shuo1 fu2


 九三.
jiu3 san1


良馬逐,利艱貞. 曰閑輿衛,利有攸往.

liang2 ma3 zhu2 , li4 jian1 zhen1 , yue1 xian2 yu2 wei4 , li4 you3 you1 wang3


 六四.
liu4 si4


童豕之牿,元吉.

tong2 shi3 zhi1 gu4 , yuan2 ji2


 六五.
liu4 wu3


豶豕之牙,吉.

fen2 shi3 zhi1 ya2 , ji2


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


何天之衢,亨.

he2 tian1 zhi1 qu2 , heng1HEX. 27 : 頤.

yi2


 頤. 貞吉. 觀頤,自求口實.

yi2 , zhen1 ji2 , guan1 yi2 , zi4 qiu2 kou3 shi2


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1山下有雷,頤﹔君子以慎言語,節飲食.

shan1 xia4 you3 lei2 , yi2 , jun1 zi3 yi3 shen4 yan2 yu3 , jie2 yin3 shi2 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


舍爾靈龜,觀我朵頤,凶.

she4 er3 ling2 gui1 , guan1 wo3 duo3 yi2 , xiong1 六二.
liu4 er4


顛頤,拂經,于丘頤,征凶.

dian1 yi2 , bi4 jing1 , yu2 qiu1 yi2 , zheng1 xiong1 六三.
liu4 san1


拂頤,貞凶,十年勿用,無攸利.

fu2 yi2 , zhen1 xiong1 , shi2 nian2 wu4 yong4 , wu2 you1 li4 六四.
liu4 si4


顛頤吉,虎視眈眈,其欲逐逐,無咎.

dian1 yi2 ji2 , hu3 shi4 dan1 dan1 , qi2 yu4 zhu2 zhu2 , wu2 jiu4


 六五.
liu4 wu3


拂經,居貞吉,不可涉大川.

bi4 jing1, ju1 zhen1 ji2 , bu4 ke3 she4 da4 chuan1


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


由頤,厲吉,利涉大川.

you2 yi2 , li4 ji2 , li4 she4 da4 chuan1HEX. 28 : 大過.

da4 guo4

 大過. 棟橈,利有攸往,亨.

da4 guo4 , dong4 rao2 , li4 you3 you1 wang3 , heng1


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤滅木,大過﹔君子以獨立不懼,遯世無悶.

ze2 mie4 mu4 , da4 guo4 , jun1 zi3 yi3 du2 li4 bu4 ju4 , dun4 shi4 wu2 men4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


藉用白茅,無咎.

jie4 yong4 bai2 mao2 , wu2 jiu4


 九二.
jiu3 er4


枯楊生稊,老夫得其女妻,無不利.

ku1 yang2 sheng1 ti2 , lao3 fu1 de2 qi2 nu3 qi1 , wu2 bu4 li4 九三.
jiu3 san1


棟橈,凶.

dong4 rao2 , xiong1 九四.
jiu3 si4


棟隆,吉﹔有它吝.

dong4 long1 , ji2 , you3 ta1 lin4 九五.
jiu3 wu3


枯楊生華,老婦得士夫,無咎無譽.

ku1 yang2 sheng1 hua1, lao3 fu4 de2 shi4 fu1 , wu2 jiu4 wu2 yu4 上六.
shang4 liu4 (top line).


過涉滅頂,凶,無咎.

guo4 she4 mie4 ding3 , xiong1 , wu2 jiu4HEX. 29 : 坎.

kan3


 坎. 習坎,有孚,維心亨,行有尚.

kan3 , xi2 kan3 , you3 fu2 , wei2 xin1 heng1 , xing2 you3 shang4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


水洊至,習坎﹔君子以常德行,習教事.

shui3 jian4 zhi4 , xi2 kan3 ,
jun1 zi3 yi3 chang2 de2 xing4 ,
xi2 jiao4 shi4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


習坎,入于坎窞,凶.

xi2 kan3 , ru4 yu2 kan3 dan4, xiong1
 九二.
jiu3 er4

坎有險,求小得.

kan3 you3 xian3 , qiu2 xiao3 de2


 六三.
liu4 san1

來之坎坎,險且枕,入于坎窞,勿用.

lai2 zhi1 kan3 kan3 , xian3 qie3 zhen3 , ru4 yu2 kan3 dan4, wu4 yong4
 六四.
liu4 si4

樽酒簋貳,用缶,納約自牖,終無咎.

zun1 jiu3 gui3 er4 , yong4 fou3 , na4 yue1 zi4 you3 , zhong1 wu2 jiu4


 九五.
jiu3 wu3

坎不盈,只既平,無咎.

kan3 bu4 ying2 , zhi1 ji4 ping2 , wu2 jiu4


 上六.
shang4 liu4 (top line).

係用徽纆,置于叢棘,三歲不得,凶.

xi4 yong4 hui1 (mo4,5) zhi4 yu2 cong2 ji2 , san1 sui4 bu4 de2 , xiong1

HEX. 30 : 離.

li2 離. 利貞,亨. 畜牝牛,吉.

li2 , li4 zhen1 , heng1 , chu4 pin4 niu2 , ji2SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

明兩作離,大人以繼明照于四方.

ming2 liang3 zuo4 li2 , da4 ren2 yi3 ji4 ming2 zhao4 yu2 si4 fang1


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

履錯然,敬之無咎.

lu:3 cuo4 ran2 , jing4 zhi1 wu2 jiu4


 六二.
liu4 er4

黃離,元吉.

huang2 li2 , yuan2 ji2


 九三.
jiu3 san1

日昃之離,不鼓缶而歌,則大耋之嗟,凶.

ri4 ze4 zhi1 li2 , bu4 gu3 fou3 er2 ge1 , ze2 da4 die2 zhi1 jie1 , xiong1


 九四.
jiu3 si4

突如其來如,焚如,死如,棄如.

tu1 ru2 qi2 lai2 ru2 , fen2 ru2 , si3 ru2 , qi4 ru2


 六五.
liu4 wu3

出涕沱若,戚嗟若,吉.

chu1 ti4 tuo2 ruo4 , qi1 jie1 ruo4 , ji2


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


王用出征,有嘉折首,獲其匪丑,無咎.

wang2 yong4 chu1 zheng1 , you3 jia1 she2 shou3 ,
huo4 qi2 fei3 chou3 , wu2 jiu4HEX. 31 : 咸.

xian2


 咸. 亨,利貞,取女吉.

xian2 , heng1 , li4 zhen1 , qu3 nu3 ji2


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


山上有澤,咸﹔君子以虛受人.

shan1 shang4 you3 ze2 , xian2 , jun1 zi3 yi3 xu1 shou4 ren2


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


咸其拇.

xian2 qi2 mu3


 六二.
liu4 er4


咸其腓,凶,居吉.

xian2 qi2 fei2 , xiong1 , ju1 ji2


 九三.
jiu3 san1


咸其股,執其隨,往吝.

xian2 qi2 gu3 , zhi2 qi2 sui2 , wang3 lin4


 九四.
jiu3 si4


貞吉悔亡,憧憧往來,朋從爾思.

zhen1 ji2 hui3 wang2 , chong1 chong1 wang3 lai2 , peng2 cong2 er3 sai1


 九五.
jiu3 wu3


咸其脢,無悔.

xian2 qi2 mei2 , wu2 hui3


 上六.
shang4 liu4 (top line).


咸其輔,頰,舌.

xian2 qi2 fu3 , jia2 , she2HEX. 32 : 恆.

heng2 恆. 亨,無咎,利貞,利有攸往.

heng2 , heng1 , wu2 jiu4 , li4 zhen1 , li4 you3 you1 wang3SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


雷風,恆﹔君子以立不易方.

lei2 feng1 , heng2 , jun1 zi3 yi3 li4 bu4 yi4 fang1


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


浚恆,貞凶,無攸利.

jun4 heng2 , zhen1 xiong1 , wu2 you1 li4


 九二.
jiu3 er4


悔亡.

hui3 wang2


 九三.
jiu3 san1


不恆其德,或承之羞,貞吝.

bu4 heng2 qi2 de2 , huo4 cheng2 zhi1 xiu1 , zhen1 lin4


 九四.
jiu3 si4


田無禽.

tian2 wu2 qin2


 六五.
liu4 wu3

恆其德,貞,婦人吉,夫子凶.

heng2 qi2 de2 , zhen1 , fu4 ren2 ji2 , fu1 zi3 xiong1


 上六.
shang4 liu4 (top line).


振恆,凶.

zhen4 heng2 , xiong1HEX. 33 : 遯.

dun4


 遯. 亨,小利貞.

dun4. heng1, xiao3 li4 zhen1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天下有山,遯﹔君子以遠小人,不惡而嚴.

tian1 xia4 you3 shan1, dun4, jun1 zi3 yi3 yuan3 xiao3 ren2, bu4 wu4 er2 yan2.


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

遯尾,厲,勿用有攸往.

dun4 wei3 li4 , wu4 yong4 you3 you1 wang3.


 六二.
liu4 er4

執之用黃牛之革,莫之勝說.

zhi2 zhi1 yong4 huang2 niu2 zhi1 ge2, mo4 zhi1 sheng1 shuo1.


 九三.
jiu3 san1

系遯,有疾厲,畜臣妾吉.

xi4 dun4, you3 ji2 li4, chu4 chen2 qie4 ji2.


 九四.
jiu3 si4

好遯君子吉,小人否.

hao3 dun4 jun1 zi3 ji2, xiao3 ren2 pi3


 九五.
jiu3 wu3

嘉遯,貞吉.

jia1 dun4, zhen1 ji2


 上九.
shang4 jiu3 (top line).

肥遯,無不利.

fei2 dun4, wu2 bu4 li4.HEX. 34 : 大壯.

da4 zhuang4 大壯. 利貞.

da4 zhuang4 , li4 zhen1

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


雷在天上,大壯﹔君子以非禮勿履.

lei2 zai4 tian1 shang4 , da4 zhuang4 , jun1 zi3 yi3 fei1 li3 wu4 lü3. LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).  (first line).


壯于趾,征凶,有孚.

zhuang4 yu2 zhi3 , zheng1 xiong1 , you3 fu2.


 九二.
jiu3 er4

貞吉.

zhen1 ji2.


 九三.
jiu3 san1

小人用壯,君子用罔,貞厲,

羝羊觸藩,羸其角.

xiao3 ren2 yong4 zhuang4 , jun1 zi3 yong4 wang3 , zhen1 li4 ,
di1 yang2 chu4 fan1 , lei2 qi2 jiao3.


 九四.
jiu3 si4

貞吉悔亡,藩決不羸,壯于大輿之輹.

zhen1 ji2 hui3 wang2, fan1 jue2 bu4 lei2, zhuang4 yu2 da4 yu2 zhi1 fu4.
 六五.
liu4 wu3


喪羊于易,無悔.

sang1 yang2 yu2 yi4 , wu2 hui3. 上六.
shang4 liu4 (top line).


羝羊觸藩,不能退,不能遂,無攸利,艱則吉.

di1 yang2 chu4 fan1 , bu4 neng2 tui4 , bu4 neng2 sui2 , wu2 you1 li4 , jian1 ze2 ji2.


HEX. 35 : 晉.

jin4 晉. 康侯用錫馬蕃庶,晝日三接.

jin4 , kang1 hou2 yong4 xi1 ma3 fan1 shu4 , zhou4 ri4 san1 jie1.SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

明出地上,晉,君子以自昭明德.

ming2 chu1 di4 shang4 , jin4 , jun1 zi3 yi3 zi4 zhao1 ming2 de2.


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

晉如,摧如,貞吉. 罔孚,裕無咎.

jin4 ru2 , cui1 ru2 , zhen1 ji2 . wang3 fu2 , yu4 wu2 jiu4. 六二.
liu4 er4

晉如,愁如,貞吉. 受茲介福,于其王母.

jin4 ru2 , chou2 ru2 , zhen1 ji2 . shou4 zi1 jie4 fu2 , yu2 qi2 wang2 mu3.


 六三.
liu4 san1

眾允,悔亡.

zhong4 yun3 , hui3 wang2.


 九四.
jiu3 si4

晉如碩鼠,貞厲.

jin4 ru2 shuo4 shu3 , zhen1 li4.


 六五.
liu4 wu3


悔亡,失得勿恤,往吉無不利.

hui3 wang2 , shi1 de2 wu4 xu4 , wang3 ji2 wu2 bu4 li4.


 上九.
shang4 jiu3 (top line).


晉其角,維用伐邑,厲吉無咎,貞吝.

jin4 qi2 jia3 , wei2 yong4 fa2 yi4 , li4 ji2 wu2 jiu4 , zhen1 lin4.


HEX. 36 : 明夷.

ming2 yi2 明夷. 利艱貞.

ming2 yi2 , li4 jian1 zhen1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

明入地中,明夷,君子以蒞眾,用晦而明.

ming2 ru4 di4 zhong1 , ming2 yi2 , jun1 zi3 yi3 li4 zhong4 , yong4 hui4 er2 ming2.


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

明夷于飛,垂其翼. 君子于行,三日不食, 有攸往,主人有 言.

ming2 yi2 yu2 fei1 , chui2 qi2 yi4 . jun1 zi3 yu2 xing2 ,
san1 ri4 bu4 shi2, you3 you1 wang3, zhu3 ren2 you3 yan2.


 六二.
liu4 er4

明夷,夷于左股,用拯馬壯,吉.

ming2 yi2 , yi2 yu2 zuo3 gu3 , yong4 zheng3 ma3 zhuang4 , ji2.


 九三.
jiu3 san1


明夷于南狩,得其大首,不可疾貞.

ming2 yi2 yu2 nan2 shou4 , de2 qi2 da4 shou3 , bu4 ke3 ji2 zhen1.


 六四.
liu4 si4

入于左腹,獲明夷之心,出于門庭.

ru4 yu2 zuo3 fu4 , huo4 ming2 yi2 zhi1 xin1 , chu1 yu2 men2 ting2.


 六五.
liu4 wu3

箕子之明夷,利貞.

ji1 zi3 zhi1 ming2 yi2 , li4 zhen1.


 上六.
shang4 liu4 (top line).

不明晦,初登于天,后入于地.

bu4 ming2 hui4 , chu1 deng1 yu2 tian1 , hou4 ru4 yu2 di4.HEX. 37 : 家人.

jia1 ren2

 家人. 利女貞. 咮 jia5 ren2 , li4 nu3 zhen1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

風自火出,家人﹔君子以言有物,而行有恆.

feng1 zi4 huo3 chu1 , jia1 ren2 , jun1 zi3 yi3 yan2 you3 wu4 ,
er2 xing2 you3 heng2. LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

閑有家,悔亡.

xian2 you3 jia1 , hui3 wang2.


 六二.
liu4 er4

無攸遂,在中饋,貞吉.

wu2 you1 sui2 , zai4 zhong1 kui4 , zhen1 ji2.


 九三.
jiu3 san1

家人嗃嗃,悔厲吉,婦子嘻嘻,終吝.

jia1 ren2 xiao4 xiao4, hui3 li4 ji2 , fu4 zi3 xiao1 xiao1,
zhong1 lin4. 六四.
liu4 si4

富家,大吉.

fu4 jia1 , da4 ji2
 九五.
jiu3 wu3

王假有家,勿恤吉.

wang2 jia3 you3 jia1 , wu4 xu4 ji2 上九.
shang4 jiu3 (top line).


有孚威如,終吉.

you3 fu2 wei1 ru2 , zhong1 ji2HEX. 38 : 睽.

kui2 睽. 小事吉.

kui2 , xiao3 shi4 ji2


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

上火下澤,睽﹔君子以同而異.

shang4 huo3 xia4 ze2 , kui2 , jun1 zi3 yi3 tong2 er2 yi4.


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

悔亡,喪馬勿逐,自復﹔見惡人無咎.

hui3 wang2 , sang1 ma3 wu4 zhu2, zi4 fu4 , jian4 e3 ren2 wu2 jiu4.


 九二.
jiu3 er4

遇主于巷,無咎.

yu4 zhu3 yu2 xiang4 , wu2 jiu4.


 六三.
liu4 san1

見輿曳,其牛掣,其人天且劓,無初有終.

jian4 yu2 ye4 , qi2 niu2 che4 , qi2 ren2 tian1 qie3 yi4 , wu2 chu1 you3 zhong1.


 九四.
jiu3 si4

睽孤,遇元夫,交孚,厲無咎.

kui2 gu1 , yu4 yuan2 fu1 , jiao1 fu2 , li4 wu2 jiu4.


 六五.
liu4 wu3

悔亡,厥宗噬膚,往何咎.

hui3 wang2 , jue2 zong1 shi4 fu1 , wang3 he2 jiu4.


 上九.
shang4 jiu3 (top line).

睽孤, 見豕負涂,載鬼一車, 先張之弧,后說之弧,匪寇婚 媾,往遇雨則吉.

kui2 gu1 , jian4 shi3 fu4 tu2 , zai4 gui3 yi1 che1, xian1 zhang1 zhi1 hu2 ,
hou4 shuo1 zhi1 hu2 , fei3 kou4 hun1 gou4 , wang3 yu4 yu3 ze2 ji2.HEX. 39 :水山蹇.

jian3


水山蹇. 利西南,不利東北﹔利見大人,貞吉.

jian3, li4 xi1 nan2, bu4 li4 dong1 bei3, li4 jian4 da4 ren2, zhen1 ji2.SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

山上有水,蹇﹔君子以反身修德.

shan1 shang4 you3 shui3, jian3, jun1 zi3 yi3 fan3 shen1 xiu1 de2.


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

往蹇,來譽.

wang3 jian3, lai2 yu4.


 六二.
liu4 er4

王臣蹇蹇,匪躬之故.

wang2 chen2 jian3 jian3, fei3 gong1 zhi1 gu4.


 九三.
jiu3 san1

往蹇來反.

wang3 jian3 lai2 fan3.


 六四.
liu4 si4

往蹇來連.

wang3 jian3 lai2 lian2.


 九五.
jiu3 wu3

大蹇朋來.

da4 jian3 peng2 lai2.


 上六.
shang4 liu4 (top line).

往蹇來碩,吉,利見大人.

wang3 jian3 lai2 shuo4, ji2, li4 jian4 da4 ren2.HEX. 40 : 解.

xie4


 解. 利西南,無所往,其來復吉. 有攸往,夙吉.

xie4 , li4 xi1 nan2, wu2 suo3 wang3, qi2 lai2 fu4 ji2 , you3 you1 wang3, su4 ji2.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

雷雨作,解﹔君子以赦過宥罪.

lei2 yu3 zuo4 , xie4 , jun1 zi3 yi3 she4 guo4 you4 zui4.

NB :

過 guo4, GR6574


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

無咎.

wu2 jiu4.


  九二.
jiu3 er4

田獲三狐,得黃矢,貞吉.

tian2 huo4 san1 hu2, de2 huang2 shi3 , zhen1 ji2.


  六三.
liu4 san1

負且乘,致寇至,貞吝.

fu4 qie3 cheng2, zhi4 kou4 zhi4 , zhen1 lin4.


  九四.
jiu3 si4

解而拇,朋至斯孚.

xie4 er2 mu3 , peng2 zhi4 si1 fu2.


  六五.
liu4 wu3

君子維有解,吉﹔有孚于小人.

jun1 zi3 wei2 you3 xie4 , ji2 , you3 fu2 yu2 xiao3 ren2.


  上六.
shang4 liu4 (top line).

公用射隼,于高墉之上,獲之,無不利.

gong1 yong4 she4 sun3 , yu2 gao1 yong1 zhi1 shang4 , huo4 zhi1, wu2 bu4 li4.HEX. 41 : 損.

sun3 損. 有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往 曷之用,二簋可用享.

sun3 , you3 fu2 , yuan2 ji2 , wu2 jiu4 , ke3 zhen1 , li4 you3 you1 wang3, he2 zhi1 yong4 ,
er4 gui3 ke3 yong4 xiang3.
SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

山下有澤,損﹔君子以懲忿窒欲.

shan1 xia4 you3 ze2 , sun3 , jun1 zi3 yi3 cheng2 fen4 zhi4 yu4.


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

已事遄往,無咎,酌損之.

yi3 shi4 chuan2 wang3 , wu2 jiu4 , zhuo2 sun3 zhi1.


 九二.
jiu3 er4

利貞,征凶,弗損益之.

li4 zhen1 , zheng1 xiong1 , fu2 sun3 yi4 zhi1.


 六三.
liu4 san1

三人行,則損一人﹔一人行,則得其友.

san1 ren2 xing2 , ze2 sun3 yi1 ren2 , yi1 ren2 xing2 , ze2 de2 qi2 you3.


 六四.
liu4 si4

損其疾,使遄有喜,無咎.

sun3 qi2 ji2 , shi3 chuan2 you3 xi3 , wu2 jiu4.


 六五.
liu4 wu3

或益之,十朋之龜弗克違,元吉.

huo4 yi4 zhi1 , shi2 peng2 zhi1 gui1 fu2 ke4 wei2 , yuan2 ji2.


 上九.
shang4 jiu3 (top line).

弗損益之,無咎,貞吉,利有攸往,得臣無家.

fu2 sun3 yi4 zhi1 , wu2 jiu4 , zhen1 ji2 , li4 you3 you1 wang3 , de2 chen2 wu2 jia1.HEX. 42 : 益.

yi4 益. 利有攸往,利涉大川.

yi4 , li4 you3 you1 wang3 , li4 she4 da4 chuan1.


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

風雷,益,君子以見善則遷,有過則改.

feng1 lei2 , yi4 , jun1 zi3 yi3 jian4 shan4 ze2 qian1 , you3 guo4 ze2 gai3.
 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

利用為大作,元吉,無咎.

li4 yong4 wei2 da4 zuo1 , yuan2 ji2 , wu2 jiu4.


 六二.
liu4 er4

或益之,十朋之龜弗克違,永貞吉.

王用享于帝,吉.

huo4 yi4 zhi1 , shi2 peng2 zhi1 gui1 fu2 ke4 wei2 , yong3 zhen1 ji2 ,
wang2 yong4 xiang3 yu2 di4 , ji2.


 六三.
liu4 san1

益之用凶事,無咎.

有孚中行,告公用圭.

yi4 zhi1 yong4 xiong1 shi4 , wu2 jiu4 ,
you3 fu2 zhong1 xing2 , gao4 gong1 yong4 gui1.


 六四.
liu4 si4

中行,告公從.

利用為依遷國.

zhong1 xing2 , gao4 gong1 cong2 ,
li4 yong4 wei2 yi1 qian1 guo2.


 九五.
jiu3 wu3

有孚惠心,勿問元吉.

有孚惠我德.

you3 fu2 hui4 xin1 , wu4 wen4 yuan2 ji2 ,
you3 fu2 hui4 wo3 de2.


 上九.
shang4 jiu3 (top line).

莫益之,或擊之,立心勿恆,凶.

mo4 yi4 zhi1 , huo4 ji1 zhi1 ,
li4 xin1 wu4 heng2 , xiong1.HEX. 43 :夬.

guai4夬. 揚于王庭,孚號,有厲,告自邑,不利即戎,利有攸往.

guai4, yang2 yu2 wang2 ting2 , fu2 hao2 , you3 li4 , gao4 zi4 yi4 ,
bu4 li4 ji2 rong2 , li4 you3 you1 wang3.SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

澤上于天,夬,君子以施祿及下,居德則忌.

ze2 shang4 yu2 tian1 , guai4 , jun1 zi3 yi3 shi1 lu4 ji2 xia4 , ju1 de2 ze2 ji4. LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

壯于前趾,往不勝為咎.

zhuang4 yu2 qian2 zhi3 , wang3 bu4 sheng4 wei2 jiu4 九二.
jiu3 er4

惕號,莫夜有戎,勿恤.

ti4 hao2 , mo4 ye4 you3 rong2 , wu4 xu4. 九三.
jiu3 san1

壯于頄,有凶.

君子夬夬,獨行遇雨,若濡有慍,無咎.

zhuang4 yu2 qiu2, you3 xiong1 ,
jun1 zi3 guai4 guai4, du2 xing2 yu4 yu3 , ruo4 ru2 you3 yun4 , wu2 jiu4 九四.
jiu3 si4

臀無膚,其行次且.

牽羊悔亡,聞言不信.

tun2 wu2 fu1 , qi2 xing2 ci4 qie3 , qian1 yang2 hui3 wang2 ,
wen2 yan2 bu4 xin4


 九五.
jiu3 wu3

莧陸夬夬,中行無咎.

xian4 lu4 guai4 guai4, zhong1 xing2 wu2 jiu4


 上六.
shang4 liu4 (top line).

無號,終有凶.

wu2 hao2 , zhong1 you3 xiong1HEX. 44 :姤.

gou4姤 , 女壯,勿用取女.

gou4, nu3 zhuang4 , wu4 yong4 qu3 nu3

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


天下有風,姤﹔后以施命誥四方.

tian1 xia4 you3 feng1 , gou4, hou4 yi3 shi1 ming4 gao4 si4 fang1


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

繫于金柅,貞吉,有攸往,見凶,羸豕踟躅.

xi4 yu2 jin1 ni3, zhen1 ji2 , you3 you1 wang3 , jian4 xiong1 , lei2 shi3 chi2 zhu2
 九二.
jiu3 er4

包有魚,無咎,不利賓.

bao1 you3 yu2 , wu2 jiu4 , bu4 li4 bin1

 九三.
jiu3 san1臀無膚,其行次且,厲,無大咎.

tun2 wu2 fu1 , qi2 xing2 ci4 qie3, li4 , wu2 da4 jiu4

 九四.
jiu3 si4


包無魚,起凶.

bao1 wu2 yu2 , qi3 xiong1

 九五.
jiu3 wu3


以杞包瓜,含章,有隕自天.

yi3 qi3 bao1 gua1, han2 zhang1 , you3 yun3 zi4 tian1

 上九.
shang4 jiu3 (top line).


姤其角,吝,無咎.

gou4 qi2 jia3, lin4 , wu2 jiu4HEX. 45 : 萃.

cui4 萃, 亨, 王假有廟,利見大人,亨,利貞,

用大牲吉,利有攸往.

cui4 , heng1 , wang2 jiao4 you3 miao4 , li4 jian4 da4 ren2 , heng1 , li4 zhen1 , yong4 da4 sheng1 ji2 , li4 you3 you1 wang3
SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤上於地,萃﹔君子以除戎器,戒不虞.

ze2 shang4 yu2 di4 , cui4 , jun1 zi3 yi3 chu2 rong2 qi4 ,
jie4 bu4 yu2 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


有孚不終,乃亂乃萃,若號一握為笑,勿恤,往無咎.

you3 fu2 bu4 zhong1 , nai3 luan4 nai3 cui4 , ruo4 hao2 yi1 wo4 wei2 xiao4 , wu4 xu4 , wang3 wu2 jiu4 六二.
liu4 er4

引吉,無咎,孚乃利用禴.

yin3 ji2 , wu2 jiu4 , fu2 nai3 li4 yong4 yue4
 六三.
liu4 san1


萃如,嗟如,無攸利,往無咎,小吝.

cui4 ru2 , jie1 ru2 , wu2 you1 li4 , wang3 wu2 jiu4 , xiao3 lin4


 九四.
jiu3 si4


大吉,無咎.

da4 ji2 , wu2 jiu4


 九五.
jiu3 wu3


萃有位,無咎.

匪孚,元永貞,悔亡.

cui4 you3 wei4 , wu2 jiu4 , fei3 fu2 , yuan2 yong3 zhen1 , hui3 wang2


 上六.
shang4 liu4 (top line).

齎咨涕洟, 無咎.

ji1 zi1 ti4 yi2, wu2 jiu4


HEX. 46 : 升.

sheng1 升. 元亨,用見大人,勿恤,南征吉.

sheng1 , yuan2 heng1 , yong4 jian4 da4 ren2 ,
wu4 xu4 , nan2 zheng1 ji2


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

地中生木,升﹔君子以順德,積小以高大.

di4 zhong1 sheng1 mu4 , sheng1 , jun1 zi3 yi3 shun4 de2 ,
ji1 xiao3 yi3 gao1 da4


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

允升,大吉.

yun3 sheng1 , da4 ji2


 九二.
jiu3 er4

孚乃利用禴,無咎.

fu2 nai3 li4 yong4 yue4, wu2 jiu4 九三.
jiu3 san1

升虛邑.

sheng1 xu1 yi4


 六四.
liu4 si4

王用亨于岐山,吉無咎.

wang2 yong4 heng1 yu2 qi2 shan1 , ji2 wu2 jiu4


 六五.
liu4 wu3

貞吉,升階.

zhen1 ji2 , sheng1 jie1


 上六.
shang4 liu4 (top line).

冥升,利于不息之貞.

ming2 sheng1 , li4 yu2 bu4 xi1 zhi1 zhen1HEX. 47 : 困.

kun4 困. 亨,貞,大人吉,無咎,有言不信.

kun4 , heng1 , zhen1 , da4 ren2 ji2 , wu2 jiu4 , you3 yan2 bu4 xin4


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

澤無水,困﹔君子以致命遂志.

ze2 wu2 shui3 , kun4 , jun1 zi3 yi3 zhi4 ming4 sui4 zhi4


 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

臀困于株木,入于幽谷,三歲不見.

tun2 kun4 yu2 zhu1 mu4 , ru4 yu2 you1 gu3 , san1 sui4 bu4 jian4


 九二.
jiu3 er4

困于酒食,朱紱方來,利用亨祀,征凶,無咎.

kun4 yu2 jiu3 shi2 , zhu1 fu2 fang1 lai2 , li4 yong4 heng1 si4 , zheng1 xiong1 , wu2 jiu4


 六三.
liu4 san1

困于石,據于蒺藜,入于其宮,不見其妻,凶.

kun4 yu2 dan4 , ju1 yu2 ji2 li2 , ru4 yu2 qi2 gong1 , bu4 jian4 qi2 qi1 , xiong1


 九四.
jiu3 si4

來徐徐,困于金車,吝,有終.

lai2 xu2 xu2 , kun4 yu2 jin1 che1, lin4 , you3 zhong1


 九五.
jiu3 wu3

劓刖,困于赤紱,乃徐有說,利用祭祀.

yi4 yue4 , kun4 yu2 chi4 fu2 , nai3 xu2 you3 shuo1, li4 yong4 ji4 si4


 上六.
shang4 liu4 (top line).

困于葛藟,于臲卼,曰動悔.

有悔,征吉.

kun4 yu2 ge2 lei3, yu2 nie4 wu4, yue1 dong4 hui3 , you3 hui3 , zheng1 ji2HEX. 48 : 井.

jing3 井. 改邑不改井,無喪無得,往來井井. 汔至,亦未繘井,羸其瓶, 凶.

jing3 , gai3 yi4 bu4 gai3 jing3 , wu2 sang4 wu2 de2, wang3 lai2 jing3 jing3 , qi4 zhi4 , yi4 wei4 yu4 jing3 , lei2 qi2 ping2 , xiong1

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

木上有水,井﹔君子以勞民勸相.

mu4 shang4 you3 shui3 , jing3 , jun1 zi3 yi3 lao2 min2 quan4 xiang1 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


井泥不食,舊井無禽.

jing3 ni2 bu4 shi2 , jiu4 jing3 wu2 qin2 九二.
jiu3 er4


井谷射鮒,瓮敝漏.

jing3 gu3 she4 fu4 , weng4 bi4 lou4 九三.
jiu3 san1


井渫不食,為我心惻,可用汲,王明,并受其福.

jing3 xie4 bu4 shi2 , wei2 wo3 xin1 ce4 , ke3 yong4 ji2 , wang2 ming2 , bing4 shou4 qi2 fu2 六四.
liu4 si4


井甃,無咎.

jing3 zhou4, wu2 jiu4 九五.
jiu3 wu3


井冽,寒泉食.

jing3 lie4 , han2 quan2 shi2 上六.
shang4 liu4 (top line).


井收勿幕,有孚元吉.

jing3 shou1 wu4 mu4 , you3 fu2 yuan2 ji2HEX. 49 : 革.

ge2 革. 己日乃孚,元亨利貞,悔亡.

ge2, ji3 ri4 nai3 fu2 , yuan2 heng1 li4 zhen1 , hui3 wang2SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤中有火,革﹔君子以治歷明時.

ze2 zhong1 you3 huo3 , ge2 , jun1 zi3 yi3 zhi4 li4 ming2 shi2 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


鞏用黃牛之革.

gong3 yong4 huang2 niu2 zhi1 ge2


 六二.
liu4 er4


己日乃革之,征吉,無咎.

ji3 ri4 nai3 ge2 zhi1 , zheng1 ji2 , wu2 jiu4


 九三.
jiu3 san1

征凶,貞厲,革言三就,有孚.

zheng1 xiong1 , zhen1 li4 , ge2 yan2 san1 jiu4 , you3 fu2


 九四.
jiu3 si4


悔亡,有孚改命,吉.

hui3 wang2 , you3 fu2 gai3 ming4 , ji2


 九五.
jiu3 wu3

大人虎變,未占有孚.

da4 ren2 hu3 bian4 , wei4 zhan1 you3 fu2


 上六.
shang4 liu4 (top line).


君子豹變,小人革面,征凶,居貞吉.

jun1 zi3 bao4 bian4 , xiao3 ren2 ge2 mian4 , zheng1 xiong1 , ju1 zhen1 ji2HEX. 50 : 鼎.

ding3 鼎. 元吉,亨.

ding3 , yuan2 ji2 , heng1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


木上有火,鼎﹔君子以正位凝命.

mu4 shang4 you3 huo3 , ding3 , jun1 zi3 yi3 zheng4 wei4 ning2 ming4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


鼎顛趾,利出否,得妾以其子,無咎.

ding3 dian1 zhi3 , li4 chu1 pi3 , de2 qie4 yi3 qi2 zi3 , wu2 jiu4 九二.
jiu3 er4


鼎有實,我仇有疾,不我能即,吉.

ding3 you3 shi2 , wo3 chou2 you3 ji2 , bu4 wo3 neng2 ji2 , ji2 九三.
jiu3 san1


鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨虧悔,終吉.

ding3 er3 ge2 , qi2 xing2 se4 , zhi4 gao1 bu4 shi2 , fang1 yu3 kui1 hui3 , zhong1 ji2 九四.
jiu3 si4


鼎折足,覆公餗,其形渥,凶.

ding3 she2 zu2 , fu4 gong1 su4 , qi2 xing2 wo4 , xiong1
 六五.
liu4 wu3


鼎黃耳金鉉,利貞.

ding3 huang2 er3 jin1 xuan4 , li4 zhen1 上九.
shang4 jiu3 (top line).


鼎玉鉉,大吉,無不利.

ding3 yu4 xuan4 , da4 ji2 , wu2 bu4 li4HEX. 51 : 震.

zhen4 震. 亨. 震來虩虩,笑言啞啞. 震驚百里,不喪匕鬯.

zhen4 , heng1 , zhen4 lai2 xi4 xi4, xiao4 yan2 ya1 ya1 , zhen4 jing1 bai3 li3 , bu4 sang4 bi3 chang4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


洊雷,震﹔君子以恐懼修身.

jian4 lei2 , zhen4 , jun1 zi3 yi3 kong3 ju4 xiu1 shen1


 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


震來虩虩,后笑言啞啞,吉.

zhen4 lai2 xi4 xi4 , hou4 xiao4 yan2 ya1 ya1 , ji2


 六二.
liu4 er4


震來厲,億喪貝,躋于九陵,勿逐,七日得.

zhen4 lai2 li4 , yi4 sang4 bei4 , ji1 yu2 jiu3 ling2 , wu4 zhu2 , qi1 ri4 de2


 六三.
liu4 san1


震蘇蘇,震行無眚.

zhen4 su1 su1 , zhen4 xing2 wu2 sheng3


 九四.
jiu3 si4


震遂泥.

zhen4 sui4 ni2


 六五.
liu4 wu3

震往來厲,億無喪,有事.

zhen4 wang3 lai2 li4 , yi4 wu2 sang4 , you3 shi4
 上六.
shang4 liu4 (top line).

震索索,視矍矍,征凶.

震不于其躬,于其鄰,無咎.

婚媾 有言.

zhen4 suo3 suo3 , shi4 jue2 jue2 , zheng1 xiong1 , zhen4 bu4 yu2 qi2 gong1 , eu? qi2 lin2 , wu2 jiu4 , hun1 gou4 you3 yan2HEX. 52 : 艮.

gen4 艮. 艮其背,不獲其身,行其庭,不見其人,無咎.

gen4, gen4 qi2 bei4 , bu4 huo4 qi2 shen1 , xing2 qi2 ting2 , bu4 jian4 qi2 ren2 , wu2 jiu4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


兼山,艮﹔君子以思不出其位.

jian1 shan1 , gen4 , jun1 zi3 yi3 si1 bu4 chu1 qi2 wei4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


艮其趾,無咎,利永貞.

gen4 qi2 zhi3 , wu2 jiu4 , li4 yong3 zhen1 六二.
liu4 er4


艮其腓,不拯其隨,其心不快.

gen4 qi2 fei2 , bu4 zheng3 qi2 sui2 , qi2 xin1 bu4 kuai4 九三.
jiu3 san1


艮其限,列其夤,厲薰心.

gen4 qi2 xian4 , lie4 qi2 yin2 , li4 xun1 xin1 六四.
liu4 si4


艮其身,無咎.

gen4 qi2 shen1 , wu2 jiu4 六五.
liu4 wu3


艮其輔,言有序,悔亡.

gen4 qi2 fu3 , yan2 you3 xu4 , hui3 wang2 上九.
shang4 jiu3 (top line).


敦艮,吉.

dui4 gen4 , ji2 .HEX. 53 : 漸.

jian1 漸. 女歸吉,利貞.

jian1 , nu3 gui1 ji2 , li4 zhen1


SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


山上有木,漸﹔君子以居賢德,善俗.

shan1 shang4 you3 mu4 , jian1 , jun1 zi3 yi3 ju1 xian2 de2 , shan4 su2 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


鴻漸于干,小子厲,有言,無咎.

hong2 jian1 yu2 gan1 , xiao3 zi3 li4 , you3 yan2 , wu2 jiu4 六二.
liu4 er4


鴻漸于磐,飲食衎衎,吉.

hong2 jian1 yu2 pan2 , yin3 shi2 kan4 kan4, ji2
 九三.
jiu3 san1


鴻漸于陸,夫征不復,婦孕不育,凶﹔利御寇.

hong2 jian1 yu2 liu4 , fu1 zheng1 bu4 fu4 , fu4 yun4 bu4 yo1 , xiong1 , li4 yu4 kou4 六四.
liu4 si4


鴻漸于木,或得其桷,無咎.

hong2 jian1 yu2 mu4 , huo4 de2 qi2 jue2 , wu2 jiu4 九五.
jiu3 wu3


鴻漸于陵,婦三歲不孕,終莫之勝,吉.

hong2 jian1 yu2 ling2 , fu4 san1 sui4 bu4 yun4 , zhong1 mo4 zhi1 sheng1 , ji2 上九.
shang4 jiu3 (top line).


鴻漸于逵,其羽可用為儀,吉.

hong2 jian1 yu2 kui2 , qi2 yu3 ke3 yong4 wei2 yi2 , ji2HEX. 54 : 歸妹.

gui1 mei4歸妹. 征凶,無攸利.

gui1 mei4 , zheng1 xiong1 , wu2 you1 li4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤上有雷,歸妹﹔君子以永終知敝.

ze2 shang4 you3 lei2 , gui1 mei4 , jun1 zi3 yi3 yong3 zhong1 zhi1 bi4 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


歸妹以娣,跛能履,征吉.

gui1 mei4 yi3 di4 , bo3 neng2 lu3 , zheng1 ji2


 九二.
jiu3 er4


眇能視,利幽人之貞.

miao3 neng2 shi4 , li4 you1 ren2 zhi1 zhen1


 六三.
liu4 san1


歸妹以須,反歸以娣.

gui1 mei4 yi3 xu1 , fan3 gui1 yi3 di4


 九四.
jiu3 si4


歸妹愆期,遲歸有時.

gui1 mei4 qian1 qi1 , chi2 gui1 you3 shi2


 六五.
liu4 wu3


帝乙歸妹,其君之袂,不如其娣之袂良,月幾望,吉.

di4 yi3 gui1 mei4 , qi2 jun1 zhi1 mei4 , bu4 ru2 qi2 di4 zhi1 mei4 liang2 , yue4 ji1 wang4 , ji2
 上六.
shang4 liu4 (top line).


女承筐無實,士刲羊無血,無攸利.

nu3 cheng2 kuang1 wu2 shi2 , shi4 kui1 yang2 wu2 xue4 , wu2 you1 li4
HEX. 55 : 豐.

feng1
 豐. 亨,王假之,勿憂,宜日中.

feng1 , heng1 , wang2 jia3 zhi1 , wu4 you1 , yi2 ri4 zhong1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


雷電皆至,豐﹔君子以折獄致刑.

lei2 dian4 jie1 zhi4 , feng1 , jun1 zi3 yi3 she2 yu4 zhi4 xing2


LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).

遇其配主,雖旬無咎,往有尚.

yu4 qi2 pei4 zhu3 , sui1 xun2 wu2 jiu4 , wang3 you3 shang4


 六二.
liu4 er4

豐其蔀,日中見斗,往得疑疾,有孚發若,吉.

feng1 qi2 bu4, ri4 zhong1 jian4 dou3 , wang3 de2 yi2 ji2 , you3 fu2 fa1 ru , ji2 九三.
jiu3 san1


豐其沛,日中見昧,折其右肱,無咎.

feng1 qi2 pei4 , ri4 zhong1 jian4 mei4 , she2 qi2 you4 gong1 , wu2 jiu4


 九四.
jiu3 si4


豐其蔀,日中見斗,遇其夷主,吉.

feng1 qi2 bu4, ri4 zhong1 jian4 dou3 , yu4 qi2 yi2 zhu3 , ji2
 六五.
liu4 wu3


來章,有慶譽,吉.

lai2 zhang1 , you3 qing4 yu4 , ji2


 上六.
shang4 liu4 (top line).


豐其屋,蔀其家,窺其戶,闃其無人,三歲不覿,凶.

feng1 qi2 wu1 , bu4 qi2 jia1 , kui1 qi2 hu4 , qu4 qi2 wu2 ren2 , san1 sui4 bu4 di2 , xiong1


HEX. 56 : 旅.

lu3 旅. 小亨,旅貞吉.

lu3 , xiao3 heng1 , lu3 zhen1 ji2SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


山上有火,旅﹔君子以明慎用刑,而不留獄.

shan1 shang4 you3 huo3 , lu3 , jun1 zi3 yi3 ming2 shen4 yong4 xing2 , er2 bu4 liu2 yu4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


旅瑣瑣,斯其所取災.

lu3 suo3 suo3 , si1 qi2 suo3 qu3 zai1 六二.
liu4 er4


旅即次,懷其資,得童仆貞.

lu3 ji2 ci4 , huai2 qi2 zi1 , de2 tong2 pu2 zhen1 九三.
jiu3 san1

旅焚其次,喪其童仆,貞厲.

lu3 fen2 qi2 ci4 , sang1 qi2 tong2 pu2 , zhen1 li4 九四.
jiu3 si4


旅于處,得其資斧,我心不快.

lu3 yu2 chu3 , de2 qi2 zi1 fu3 , wo3 xin1 bu4 kuai4 六五.
liu4 wu3


射雉一矢亡,終以譽命.

she4 zhi4 yi1 shi3 wang2 , zhong1 yi3 yu4 ming4 上九.
shang4 jiu3 (top line).


鳥焚其巢,旅人先笑后號啕.

喪牛于易,凶.

niao3 fen2 qi2 chao2 , lu3 ren2 xian1 xiao4 hou4 hao2 tao2 , sang1 niu2 yu2 yi4 , xiong1HEX. 57 : 巽.

xun4 巽. 小亨,利有攸往,利見大人.

xun4 , xiao3 heng1 , li4 you3 you1 wang3, li4 jian4 da4 ren2SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1

隨風,巽﹔君子以申命行事.

sui2 feng1 , xun4 , jun1 zi3 yi3 shen1 ming4 xing4 shi4
 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)

進退,利武人之貞.

jin4 tui4 , li4 wu3 ren2 zhi1 zhen1 九二.
jiu3 er4


巽在床下,用史巫紛若,吉無咎.

xun4 zai4 chuang2 xia4 , yong4 shi3 wu1 fen1 ruo4 , ji2 wu2 jiu4
 九三.
jiu3 san1

頻巽,吝.

pin2 xun4 , lin4 六四.
liu4 si4


悔亡,田獲三品.

hui3 wang2 , tian2 huo4 san1 pin3 九五.
jiu3 wu3


貞吉悔亡,無不利.

無初有終,先庚三日,后庚三日,吉.

zhen1 ji2 hui3 wang2 , wu2 bu4 li4 , wu2 chu1 you3 zhong1 , xian1 geng1 san1 ri4 , hou4 geng1 san1 ri4 , ji2 上九.
shang4 jiu3 (top line).


巽在床下,喪其資斧,貞凶.

xun4 zai4 chuang2 xia4 , sang1 qi2 zi1 fu3 , zhen1 xiong1


HEX. 58 : 兌.

dui4 兌. 亨,利貞.

dui4 , heng1 , li4 zhen1

SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


麗澤,兌﹔君子以朋友講習.

li4 ze2 , dui4 , jun1 zi3 yi3 peng2 you3 jiang3 xi2 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


和兌,吉.

he2 dui4 , ji2


 九二.
jiu3 er4孚兌,吉,悔亡.

fu2 dui4 , ji2 , hui3 wang2 六三.
liu4 san1


來兌,凶.

lai2 dui4 , xiong1 九四.
jiu3 si4


商兌,未寧,介疾有喜.

shang1 yue4 , wei4 ning2 , jie4 ji2 you3 xi3 九五.
jiu3 wu3


孚于剝,有厲.

fu2 yu2 bo1 , you3 li4 上六.
shang4 liu4 (top line).引兌.

yin3 dui4HEX. 59 : 渙.

huan4

 渙. 亨. 王假有廟,利涉大川,利貞.

huan4 , heng1 , wang2 jia3 you3 miao4 , li4 she4 da4 chuan1 , li4 zhen1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


風行水上,渙﹔先王以享于帝立廟.

feng1 xing2 shui3 shang4 , huan4 , xian1 wang2 yi3 xiang3 yu2 di4 li4 miao4 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


用拯馬壯,吉.

yong4 zheng3 ma3 zhuang4 , ji2 九二.
jiu3 er4


渙奔其機,悔亡.

huan4 ben1 qi2 ji1 , hui3 wang2 六三.
liu4 san1


渙其躬,無悔.

huan4 qi2 gong1 , wu2 hui3 六四.
liu4 si4


渙其群,元吉.

渙有丘,匪夷所思.

huan4 qi2 qun2 , yuan2 ji2 , huan4 you3 qiu1 , fei3 yi2 suo3 si1 九五.
jiu3 wu3


渙汗其大號,渙王居,無咎.

huan4 han4 qi2 da4 hao4 , huan4 wang2 ju1 , wu2 jiu4
 上九.
shang4 jiu3 (top line).


渙其血,去逖出,無咎.

huan4 qi2 xue4 , qu4 ti4 chu1 , wu2 jiu4HEX. 60 : 節.

jie2 節. 亨. 苦節不可貞.

jie2 , heng1 , ku3 jie1 bu4 ke3 zhen1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤上有水,節﹔君子以制數度,議德行.

ze2 shang4 you3 shui3 , jie2 , jun1 zi3 yi3 zhi4 shu4 du4, yi4 de2 xing4 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


不出戶庭,無咎.

bu4 chu1 hu4 ting2 , wu2 jiu4 九二.
jiu3 er4


不出門庭,凶.

bu4 chu1 men2 ting2 , xiong1 六三.
liu4 san1


不節若,則嗟若,無咎.

bu4 jie2 re4 , ze2 jie1 re4 , wu2 jiu4 六四.
liu4 si4


安節,亨.

an1 jie2 , heng1 九五.
jiu3 wu3


甘節,吉﹔往有尚.

gan1 jie2 , ji2 , wang3 you3 shang4 上六.
shang4 liu4 (top line).苦節,貞凶,悔亡.

ku3 jie2 , zhen1 xiong1 , hui3 wang2HEX. 61 : 中孚.

zhong1 fu2 中孚. 豚魚吉,利涉大川,利貞.

zhong1 fu2 , tun2 yu2 ji2 , li4 she4 da4 chuan1 , li4 zhen1SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


澤上有風,中孚﹔君子以議獄緩死.

ze2 shang4 you3 feng1 , zhong1 fu2 , jun1 zi3 yi3 yi4 yu4 huan3 si3 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


虞吉,有他不燕.

yu2 ji2 , you3 ta1 bu4 yan4 九二.
jiu3 er4


鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之.

ming2 he4 zai4 yin1 , qi2 zi3 he2 zhi1 , wo3 you3 hao3 jue2 , wu2 yu2 er3 mi2 zhi1 六三.
liu4 san1


得敵,或鼓或罷,或泣或歌.

de2 di2 , huo4 gu3 huo4, huo4 qi4 huo4 ge1 六四.
liu4 si4


月几望,馬匹亡,無咎.

yue4 ji1 wang4 , ma3 pi3 wang2 , wu2 jiu4 九五.
jiu3 wu3


有孚攣如,無咎.

you3 fu2 luan2 ru2 , wu2 jiu4 上九.
shang4 jiu3 (top line).


翰音登于天,貞凶.

han4 yin1 deng1 yu2 tian1 , zhen1 xiong1HEX. 62
: 小過.


xiao3 guo4 小過. 亨,利貞,可小事,不可大事. 飛鳥遺之音,不宜上宜下,大 吉.

xiao3 guo4 , heng1 , li4 zhen1 , ke3 xiao3 shi4 , bu4 ke3 da4 shi4 , fei1 niao3 yi2 zhi1 yin1 , bu4 yi2 shang4 yi2 xia4 , da4 ji2SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1山上有雷,小過﹔君子以行過乎恭,喪過乎哀,用過乎儉.

shan1 shang4 you3 lei2 , xiao3 guo4 , jun1 zi3 yi3 xing4 guo4 hu1 gong1 , sang1 guo4 hu1 ai1 , yong4 guo4 hu1 jian3 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


飛鳥以凶.

fei1 niao3 yi3 xiong1 六二.
liu4 er4


過其祖,遇其妣﹔不及其君,遇其臣﹔無咎.

guo4 qi2 zu3 , yu4 qi2 bi3 , bu4 ji2 qi2 jun1 , yu4 qi2 chen2 , wu2 jiu4 九三.
jiu3 san1


弗過防之,從或戕之,凶.

fu2 guo4 fang2 zhi1 , cong2 huo4 qiang1 zhi1 , xiong1 九四.
jiu3 si4


無咎,弗過遇之.

往厲必戒,勿用永貞.

wu2 jiu4 , fu2 guo4 yu4 zhi1 , wang3 li4 bi4 jie4 , wu4 yong4 yong3 zhen1 六五.
liu4 wu3


密云不雨,自我西郊,公弋取彼在穴.

mi4 yun2 bu4 yu3 , zi4 wo3 xi1 jiao1 , gong1 yi4 qu3 bi3 zai4 xue2 上六.
shang4 liu4 (top line).


弗遇過之,飛鳥離之,凶,是謂災眚.

fu2 yu4 guo4 zhi1 , fei1 niao3 li2 zhi1 , xiong1 , shi4 wei4 zai1 sheng3HEX. 63 : 既濟.

ji4 ji3 既濟. 亨,小利貞,初吉終亂.

ji4 ji3 , heng1 , xiao3 li4 zhen1 , chu1 ji2 zhong1 luan4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


水在火上,既濟﹔君子以思患而預防之.

shui3 zai4 huo3 shang4 , ji4 jie3 , jun1 zi3 yi3 si1 huan4 er2 yu4 fang2 zhi1 LINES (from botom to top):

  初九. 
chu1 jiu3 (first line).


曳其輪,濡其尾,無咎.

ye4 qi2 lun2 , ru2 qi2 wei3 , wu2 jiu4 六二.
liu4 er4


婦喪其茀,勿逐,七日得.

fu4 sang1 qi2 fu2 , wu4 zhu2 , qi1 ri4 de2
 九三.

jiu3 san1


高宗伐鬼方,三年克之,小人勿用.

gao1 zong1 fa2 gui3 fang1 , san1 nian2 ke4 zhi1 , xiao3 ren2 wu4 yong4
 六四.
liu4 si4


繻有衣袽,終日戒.

ru2 you3 yi1 ru2 , zhong1 ri4 jie4
        九五.
jiu3 wu3

東鄰殺牛,不如西鄰之禴祭,實受其福.

dong1 lin2 sha1 niu2 , bu4 ru2 xi1 lin2 zhi1 yue4 ji4 , shi2 shou4 qi2 fu2

 上六.
shang4 liu4 (top line).


濡其首,厲.

ru2 qi2 shou3 , li4HEX. 64 : 未濟.


wei4 ji3 未濟. 亨,小狐汔濟,濡其尾,無攸利.

wei4 ji3 , heng1 , xiao3 hu2 xi4 ji3 , ru2 qi2 wei3 , wu2 you1 li4SYMBOL : 象曰.
xiang4 yue1


火在水上,未濟﹔君子以慎辨物居方.

huo3 zai4 shui3 shang4 , wei4 ji3 , jun1 zi3 yi3 shen4 bian4 wu4 ju1 fang1 LINES (from botom to top):

    初六. 
chu1 liu4 (first line)


濡其尾,吝.

ru2 qi2 wei3, lin4 九二.
jiu3 er4


曳其輪,貞吉.

ye4 qi2 lun2 , zhen1 ji2 六三.
liu4 san1


未濟,征凶,利涉大川.

wei4 ji3 , zheng1 xiong1 , li4 she4 da4 chuan1 九四.
jiu3 si4


貞吉,悔亡,震用伐鬼方,三年有賞于大國.

zhen1 ji2 , hui3 wang2 , zhen4 yong4 fa2 gui3 fang1 , san1 nian2 you3 shang3 yu2 da4 guo2 六五.
liu4 wu3


貞吉,無悔,君子之光,有孚,吉.

zhen1 ji2 , wu2 hui3 , jun1 zi3 zhi1 guang1 , you3 fu2 , ji2 上九.
shang4 jiu3 (top line).


有孚于飲酒,無咎,濡其首,有孚失是.

you3 fu2 yu2 yin3 jiu3 , wu2 jiu4 , ru2 qi2 shou3 , you3 fu2 shi1 shi4


NOTES


"I Ching" [ 易經 ]

[yi4 jing1]

(易 "I" en phonétisation Wade)Police unicode compatible :

PMingLiu.ttf

http://priede.bf.lu.lv/ftp/PUB/Win/TTF/UNICODE/lielie/Titre du Philastre (écrit de droite à gauche) ;

經 上 易 周
zhou1 yi4 shang4 jing1

(phonétisé en EFEO "Tsheou Yi Sheang King")


"Le Livre des Changements de la Dynastie des Tsheou"
[ 周 易 ]

zhou1 yi4

zhou1 30-5 (clef)

GR 2334  (Grand dictionnaire Ricci)


[ 上 經 ]
shang4 jing1


經 上 易 周
zhou1 yi4 shang4 jing1shang4 1-2 GR 9554 ; supérieur, empereur.
<易 I> l'expression 上古 "[shang4 gu3]" : haute antiquité; les temps les plus anciens.

古 [gu3] rad. 30 + 2 GR 6115

NOTE ABOUT POLYPHONIC CHARACTERS :
Characters sound in differents ways, with often very different meanings, i.e. [ qian2 ],
the traditional character for the name of the first hexagram no longer sounds "qian2",
but "gan1",in modern Pinyin phonetisation.

...CLICK HERE TO DISCOVER OTHER GEOMANCE EDITIONS CONTENTS !

 

 

GEOMANCE EDITIONS HOMEPAGE
GEOMANCE EDITIONS HOMEPAGE