De geomantia morborum 


( Appendice médical du « Fasciculus Geomanticus » de Robert Fludd,

pages 161 à 170 de la deuxième édition, Vérone 1704,

d'après l'exemplaire BNF Paris ARS 8S 14322 )

 

 

cliquer pour agrandir

  


 

De intellect. Scient. Feu Geom.

APPENDIX,

DE GEOMANTIA MORBORUM.

CAP. I.
 

161

 

 

 

 

 

 

De regulis nonnullis ad praxim iftam geoman-

ticam conducentibus.

 In primo autem practicandi loco regulas has paucas,
tyroni operæ erit pretíum explicare, quod fecurius
ad iftius praxis Oceanum accedamus, & facilius
vigorem ipfius recolligamus.
Regula I.
Figuræ in geomantia ftabile & firmæ faciunt rem ftabilem & firmam,
five in malo, fecundum quod figuræ inveniuntur in bona, vel in mala
domo.
Regula 2.
Debiles figuræ ita dicuntur, quoniam judicium
dant debiliter & fine ftabilitate, nec funt tam bonæ
& ftabiles ac mediocres, aut pro morbo, aut pro in-
carcerato, aut pro gravida.
Regula 3.
Mediocres figuræ dicuntur, quoniam locum
habent inter fotres & debiles, ac quia indicant
quæftionem & petitionem mediocriter, hoc est non
totaliter in bonum nec totaliter in malum.
Regula 4.
Domus malæ figuras per fe bonas faciunt malas,
per fe autem malas faciunt domus malæ adhuc pe-
jores & deteriores. E contra verò figuræ bonæ in
bonis dominus funt meliores.
Regula 5.
Figura in domo contraria, videlicet fixa in mobi-
lis, vel mobilis in fixa pejor redditur in judicio.

 
162            Robert. Flud. Append.


At fixa in domo fixa, vel mobilis in mobili fortiorem
reddit fignificationem.
Regula 6.
Prima, quarta è 12. domibus, videlicet domus
prima, secunda & tercia feu Aries Taurus Gemini femper tempus
vernum fignificat, & fic in cæteris, prout in Aftro-
logia eft declaratum.


De alii regulis ad judicium Geomanticum per-
tinentibus vide cap. primum lib.3. de Judicio Geo-
mantico(*).


N.B. (*) Le chapitre "De judicandi ratione in arte Geomantica" comporte 15 rêgles d'interprétation générales.
______________________________________________________


CAP II.
In quo naturacujuslibet Fimplicis figuræ & morbi-
fica in 6. vel 12. domo inventæ enucleatur.
 

Si


feu Acquifitio inveniatur in domo 6. quando facta

eft pro ægrutidine quæstio, denotabit

longum morbum, sed tamen in fine curabilem.

At fi in domo 12. bonum erit pro morbido.

________

Si

feu Amiffio in 6. arguet evafionem à morbo.

________

Si

feu Lætitia fuerit in 6. denotabit liberatio-

nem à morbo, fi in domo 12. illud idem,

feo cum difficultate.

________

Si

 


Triftitia in 6. vel 12. longum morbum &

incurabilem vel mortem.

 

 
De Geomantia Morborum.                        163
 

Si

Caput draconis in 6. longum morbum.

_________

Si

Cauda in 6. mortem aut ægritudinem mag-

nas cum anguftiis, in 12. domo mortem ægroti.

_________

Si

Albus in 6. magnum morbum. (n.b : R. Fludd inverse Albus et Rubeus,

contrairement à Cattan pour qui cette figure se nomme Rubeus)

__________

Si

feu Rubeus in 6. morbum à cholera rubra

aut fanguine, ut apoftemata, ulcera, cale-

factionem fanguinis.

(n.b : Quant à Cattan, il nomme cette figure Albus)

__________

Si

feu Puer in 6. longos feu diuturnos mor-

bos.

(n.b : R. Fludd inverse Puer et Puella, contrairement à C. Cattan

pour qui il s'agit ici de Puella)

 

__________

Si

feu Puella in 6. denotat morbum fervo-

rum. Potro eitam ulcera, tumores,

contufiones, & fimilia.

(n.b : Quant à Cattan, il nomme cette figure Puer)

__________

Si

Major fortuna in 6. arguet morbum lon-

gum.

 
 164                      Robert. Flud. Append.
 

Si

Minor in 6. denotat morbos magnatum.

___________

Si

Populus in 6. portendit ægritudinem mul-

titudinem.

_____________

Si

Via in 6. indicabit fubitatem morbi incre-

mentum.

___________

Si

Conjunctio fit in 6. fignificabit longum

morbum.

_____________

Si

Carcer in 6. arguet morbum in carcere

longum, aut mortem, atque etiam mor-

bum in locis hominis fecretis.

_____________


Regula I.
Sit pro regula generali, quod fi prima figura in-
veniatur in domo 6. erit argumentum minoris æ-
gritudinis, fi in domo 12. majoris.


Regula II.
Si duplicat prima in 5. tunc morbus eft futurus :
at fi in 7. eft de amore, fi in 8. ex pavore, fi in 9. ab
itineratione.De geomantia morborum                     165
CAPUT III.
De prognofticatione per figuras geomanticas,
quando se duplicant in domo 6. vel 12.

Si fe du-plicabit figura domus

{

Primæ in domo 6. portendit morbum,

tribulationem, timorem ; fi in 12.

tribulationem, aut morbum gravem.

Secundæ in domo 6. denotat morbum

futurum familiæ, aut pavorem, aut

magnam tribulationem & mor-

bum, fi in domo 12. magnam tri-

bulationem & morbum atque ve-

xationem.

Tertiæ in domo 6. tribulationem,

morbos, timorem aliquem, & c. At

fi in domo 12. longam ægrutidinem.

Quartæ in Domo 6. quod brevi incidit

in morbum cum magno labore ; fi

in 12. longum morbum & angorem.

Quintæ in 6. fignificat morbum per

contusionem aut corrosionem, aut

hujusmodi alias vias.

Sextæ in 12. domo, morbum hominum

& beftiarum.

Septimæ in 12. domo, gravem mor-

bum & longum.

Octavæ in 12. morbum lethalem, & c.
 


166                                  Robert. Flud. Append.
CAPUT IV.
In quo generalis, de defectibus corporis & de lo-
cis ipforum, prognofticandi ratio exprimitur.


Defectus denotant figuræ in 6. domo

{

 

 

Aereæ, tactus, atque appetitus come-

dendi.

Igneæ, vifus & virtutis digerendi.

Aquee guftandi & facultatis retentive.

Terree, auditus, atque ; virtutis nutriendi.

n.b : Aquee et Terree avec un "e cédille" final

(jeu de fontes unicode, complément latin)

 
Porro si quæstio facta fit pro ægroto, & figura
ignea fit in domo 6. quæ eft ægrutudinis domus, &
adfint duæ aliæ figuræ in fua focietate ejusdem
complexionis & naturæ, dices patientem habere
oculorum mala & quod erit in periculo perdendi
oculos. Atque ita de cæteris.


Si fuerint figuræ terreæ in 6. tota vis ægritudinis
erit intra corporis membra & nervos, & plus damni
afferent auditui quam aliis fenfibus, atque atiam fa-
cultati comedendi magis nocebunt, vexabunt na-
turam, heparque male afficient, eritque gravedo
membrorum à melancholia.


Si fuerint figuræ aqueæ in 6. erit morbus à putre-
dine phlegmatica in corpore, habebitque ; patiens de-
fectum appetitus, & obturabitur alvus, eruntque
ipfius fpiritus admodum debilitati, & in corde deje-
cti : & fi phlegmata fuerint ficca habebit os fuum
falfum & amarum, fi dulcia habebit os fuum dulco
& multum fputum.


Si fuerint figuræ aëreæ, erit morbus à nimia fan-
guinis abundantia, eritque alvus afstricta, & rubedi-
nem habebit patiens in facie, & habebit alia figna
complexioni præternaturaliter calidæ affignata.


Si fuerint figuræ igneæ, erit morbus à rubra cho-

 
De Geomantia Morborum                                              167


lera, eritque majus malum in carne & capite, & in
venis temporum dolor cum defectu appetitus, ade-
ritque ; fitis, eritque frons rubicunda & os amarum,
& fic in cæteris.


Denique locus in quo morbus adeft in ægroto

fic cognofcitur ; Si

liqua alia invenia-

Rubeus, vel

tur in prima

 aut figura a-  

   domo

& non se duplicet in alia, tunc dolor feu malum eft

in capite, fi vero veniat in domum 2. eft in collo, fi
in 3. in brachiis, fi in 4. erit in pectore, fi in 5. reni-
bus, & fic in cæteris, uti in Iatromathematica no-
ftra videri poteft.


______________________________________


                    CAPUT V.
De morbinatura, an fit curabilis nec ne.


Refpice domum primam & 6. nam fi figuræ ea-
rum fint terreæ, arguent longuam & gravem in-
firmitatem : fi de aëre aut de aqua, contrarium de-
notabunt : fi de igne gravis erit morbus, fed non
adeo diuturnus. Porro fi judex fuerit ex primis 4.
matribus, eft malum præteritum, fi de fecundis eft
præfens, & fi de tertiis erit morbus de futuro.


Si de morte patientis judicare velimus, domus 1.
6. 8. &15. funt confiderandæ, atque etiam figuræ in
iis inventæ. Notare ergo debemus an fint bonæ vel
malæ ; fi enim funt fortunatæ promittunt curatio-
nem, fi malæ denotant augmentationem morbi
aut mortem ægri : quæ funt figuræ bonæ quæve
malæ antea declaravimus, videlicet Cauda draco-
nis, Puella, Rubeus, Amiffio, Triftitia malæ, & ea-
rum contrariæ bonæ. Populus arguet multitudi-
nem lugentium, Conjunctio præparationem pro
fepulchro, & Carcer ipfum fepulchrum.

 
168          Robert. Flud. Append.


Si Luna egrediatur de Puella & de Minori fortu-
na, arguet sanitatem, fed Amiffio de Puero mortem
fed Luna in 7. veniens fanat ægrotum.
___________________________________


                       CAPUT VI.
In hoc vera & certa infirmitatis judicia juxta
nonnullorum fententias enucleantur.


Refspicias figurã I. domus & 6. & fi bonæ & à
bonis exeuntes, arguunt liberationem à morbo.
Porro duo tefte & domus 5. funt confideranda :
nam fi Carcer fit in domo 5. tunc erit morbus vix &
cum difficultate curabilis. Præterea fi Triftitia ca-
dat in domo II. habebit patiens relapfum, atque e-
tiam fi fuerit in 2. & 6.


Si Acquisitio aut Caput fuerit in 7. & Cauda in
8. eft argumentum præfentaneæ mortis aut imme-
diatæ evafionis.


Si Via aut Fortuna Major fuerit in 6. evitabit
periculum.

Si Populus fuerit in domo 12. ex duobus

Albis confectus, aut duabus Conjunctioni-
bus, aut duabus Viis, aut ex duobus Car-
cer, aut duobus Rubeis, aut de duabus
Amiffionibus, aut duabus Caudis, de-

De Geomantia Morborum.                                             169


notabit mortis periculum & populi planctum fuper
mortuum. Albus denotabit foeminas lugentes ;
Conjunctio fabricam tumuli feu præparationem ;
Carcer foffæ feu fepulchri facturam ; Rubeus mor-
tem & fanguinem aut ignem.


Item fi Rubeus fit in domo 8. aut 4. five Amiffio,
arguet mortem violentam ratione poffeffionum
aut latronum.


Si Puella fit in Conjunctione cum ipfis, arguit
quod bona feu poffeffiones mortui erunt in lite, &
manibus lictorum juftitiæ.


Item Via fignificabit pompam, quæ erit in mor-
tui fepultura facta ; & Amiffio candelas aut faces
accenfas. Cauda draconis avulfionem capillorum,
quam facient foeminæ pro defuncto.


At fi Populus eft de duplici Fortuna Majore, aut
de duplici Lætitia, aut duplici Puero, arguit Popu-
lum in domo infirmi.


Si figura 6. fe duplicat in domo I. arguet caput
magis dolere quam aliquod aliud membrum, atque
fic de aliis corporis membris, videlicet fi in 2. vel 8.
collum, & c.


Si Rubeus fuerit in 6. projiciet æger fanguinem
per nares aut per alium locum.


Si Carcer, aut Trifstitia fuerint in 6. domo, aut
Fortuna minor, removebit lectum verfus partem fi-
gnificatam per figuram.


Si figura 6. fe duplicat in 7. proveniet morbus ra-
tione famis : at fi in 8. à timore. Atque hoc idem eft
intelligendum de aliis domibus.


Si figura 6. domus fe duplicat in forti domo erit
infirmitas longa, & diu erit priusquam evadat.

170       De Geomantia Morborum.


At fi se duplicat in domo mediocri, morbus dura-
bit non nifi tempore mediocri : at fi in domo mo-
bili, tunc cito finietur morbus.


Si figura 6. domus fit masculina, & fe duplica-
verit in domo forti, ægrotus languebit & in fine
morietur : at fi fe moveat in mediocrem aut mobi-
lem, morietur citius.


Plura de ifta prognosticandi fpecie hoc in loco
non dicam, quia scio paucos fore qui fidem ei ad-
hibere velint : at dico ego iis non artem fed potius
artiftam fpurium effe condemnandum : nam ultra
imaginationem meam veritatem certam in ifta arte
   inveni, cum animam ad ipfam debito modo &
      cum cordis finceritate, atque mundanorum
            rejectione aut obliviscentia applicui,
                   uti alibi fatis plane indicavi.


                                  FINIS.

Transcription du "De Geomantia Morborum"
par Jean-Pierre Mouls.
Primo-(ré)édition et mise en ligne le 26 septembre 2005.
Copyright Geomance Editions.
Tous droits réservés.

 

 

GEOMANCE EDITIONS HOMEPAGE

 

 

 

GEOMANCE EDITIONS HOMEPAGE

GEOMANCE EDITIONS HOMEPAGE